Meddelanden

Utlåtanden begärs om utkasten till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen

Aktuellt Grundläggande utbildning Bedömning och betyg Lärare och pedagogisk personal Bedömning av kunnande
Utbildningsstyrelsen har fortsatt arbetet med att förnya bedömningshelheten i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen genom att utarbeta utkast till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6. Utbildningsstyrelsen har utarbetat utkast till kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 i alla läroämnen och även preciserat kunskapskraven för vitsordet 8. Utkasten till kunskapskrav kan kommenteras 26.8–23.9.2022 i tjänsten utlåtande.fi och på vår webbplats.
Oppilaita luokassa

Vi använder den insamlade responsen när vi färdigställer kunskapskraven. De förnyade kunskapskraven tas i bruk i skolorna 1.8.2023 och används första gången i läsårsbedömningen av elever i årskurs 6 våren 2024.

Läsårsbedömningen av elevens kunnande utgår från målen som ställts upp för läroämnena för årskurs 6

Målet för de nya kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 är att underlätta och öka likvärdigheten i bedömningen av eleverna. Med hjälp av kunskapskraven kan man även beskriva elevens kunskapsnivå i förhållande till målen för årskursen för eleverna och vårdnadshavarna.

Målen för undervisningen i läroämnena i årskurs 3–6 har ställts upp i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, enligt vilken de lokala läroplanerna har utarbetats. Inga ändringar har gjorts i dessa mål för undervisningen vid detta arbete med utkast till nya kunskapskrav. Ur målen för undervisningen har mål för elevens lärande härletts till stöd för bedömningen. I årskurs 6 bedöms eleven i varje läroämne utgående från de mål som ställts upp för årskursen i fråga i den lokala läroplanen. De nya kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 beskriver kunskaperna för vitsorden 5, 7, 8 eller 9.

Kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 har utarbetats i omfattande samarbete

Utkasten till kunskapskrav för läsårsbedömningen har utarbetats i brett samarbete tillsammans med klasslärare, ämneslärare, rektorer, universitetslektorer och forskare. Utöver sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen har cirka 200 personer deltagit i arbetet i läroämnesgrupper och workshoppar. Dessutom har en styrgrupp bestående av utbildningssakkunniga och intressegrupper följt arbetets framskridande och tagit ställning till utkasten i olika skeden.

Arbetet med att förnya bedömningen har framskridit stegvis

De nya kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 är en del av förnyelsen av bedömningshelheten inom den grundläggande utbildningen som pågått sedan juni 2018. Kapitel 6 som berör bedömning uppdaterades i enlighet med ändringsföreskriften som utfärdades av Utbildningsstyrelsen 10.2.2020. Utbildningsanordnarna förde in kapitel 6 som sådant i sina läroplaner och tog i bruk kapitlet från och med 1.8.2020. Utbildningsstyrelsen fattade beslutet om de nya kunskapskraven för slutbedömningen 30.12.2020. Även kunskapskraven fördes in som sådana i de lokala läroplanerna och användes första gången vid slutbedömningen våren 2022.

Utbildningsstyrelsen har som mål att fatta beslut om kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 i januari 2023. Under våren 2023 för utbildningsanordnarna in de nya kunskapskraven som sådana i de lokala läroplanerna. Genom detta sätter undervisningspersonalen sig in i de nya riktlinjerna och utvecklar vid behov sin bedömningskompetens. Utbildningsstyrelsen stödjer det lokala arbetet till exempel med stödmaterial och utbildningstillfällen samt genom sina nätverk.

Kunskapskraven för årskurs 6 tas i bruk 1.8.2023. Bedömning av elever i årskurs 6 utgående från de nya kunskapskraven sker första gången våren 2024. Utbildningsstyrelsen följer upp effekterna av de nya riktlinjerna för bedömningen.

Utkasten till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6 kan kommenteras i tjänsten utlåtande.fi 26.8–23.9.2022. Kommentarerna och responsen beaktas i arbetet med att förnya kunskapskraven före de publiceras våren 2023.

Arbetet med att förnya kunskapskraven inom den grundläggande utbildningen för vuxna

Utkast har till kunskapskrav har utarbetats för inledningsskedet i den grundläggande utbildningen för vuxna. I utkasten till kunskapskrav har en beskrivning utarbetats för godkända kunskaper i varje läroämne, det vill säga vitsordet G (godkänd). 

Vänligen skicka era kommentarer om specifikt utkasten till kunskapskrav för inledningsskedet i den grundläggande utbildningen för vuxna senast 30.9.2022. Målet är att kunskapskraven ska publiceras i slutet av 2022.

Ytterligare information:

  • Undervisningsrådet Marjo Rissanen, tfn +358 29 533 1776, fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)
  • Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn +358 29 533 1601, fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)