Nyheter

Covid-19 är nu en smittsam sjukdom som ska övervakas – rekommendationerna om särskilda undervisningsarrangemang för medlemmar av riskgrupper har upphört att gälla

Aktuellt Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset
I och med statsrådets förordningsändring har rekommendationerna om särskilda undervisningsarrangemang för medlemmar av riskgrupper upphört att gälla och beslut om särskilda undervisningsarrangemang för en elev fattas inom den grundläggande utbildningen enligt normala förhållanden. Som en följd av detta uppdaterar Utbildningsstyrelsen inte heller längre sina anvisningar för coronapandemin.
 Flicka som tvättar händerna.

Statsrådet har godkänt en förordningsändring som innebär att covid-19 inte längre är en allmänfarlig smittsam sjukdom. I fortsättningen klassas covid-19 som en smittsam sjukdom som ska övervakas. Denna ändring som trädde i kraft den 30 juni 2023 innebär att undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen inte längre har några gällande rekommendationer för småbarnspedagogiken och utbildningen om coronaviruset.

Under coronapandemin har undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen rekommenderat att medlemmar av riskgrupper och deras familjemedlemmar beaktas när beslut om särskilda undervisningsarrangemang fattas enligt 18 § i lagen om grundläggande utbildning. Dessa rekommendationer gäller inte längre efter förordningsändringen, utan i fortsättningen tillämpas 18 § i lagen om grundläggande utbildning enligt normala förhållanden. Även i fortsättningen kan elevens hälsotillstånd vara en orsak till att skolan fattar beslut om särskilda undervisningsarrangemang.

Utbildningsstyrelsen uppdaterar inte längre sina anvisningar för coronapandemin, men anvisningarna som gällde under föregående läsår är fortfarande tillgängliga på adressen https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/undervisningsvasendet-och-coronaviruset. På webbplatsen finns även nyttiga länkar, till exempel till Institutet för hälsa och välfärds hygienanvisningar.

Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat anvisningar om hygien för förebyggande av smittsamma sjukdomar

Anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna rekommenderas fortsätta med de konstaterat fungerande hygienåtgärderna under coronapandemin inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet. Det rekommenderas att lärdomarna från coronapandemin när det gäller förebyggandet av smittsamma sjukdomar blir permanenta tillvägagångssätt. Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat allmänna hygienanvisningar för förebyggande av infektioner och anvisningar om ventilation och Arbetshälsoinstitutet har utfärdat anvisningar för städning.