Nyheter

Flera finländska aktörer fick finansiering för globalt samarbete

Program Yrkesutbildning Högskoleutbildning Idrott och sport Globalt sammarbete Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Internationalisering Utveckling av utbildningen
I resultaten från ansökningsomgången 2023 för Erasmus+-programmets kapacitetsuppbyggnadsprojekt visade de finländska aktörerna sin styrka i internationellt samarbete inom högskoleutbildning, yrkesutbildning och idrott.
Infografik som visar finansierade finländska projekt.

Erasmus+-kapacitetsuppbyggnadsprojekt har under programperioden 2021–2027 utvidgats till att utöver högre utbildning även omfatta yrkesutbildning och idrott. Detta främjar mångsidigheten i aktiviteten och stärker projektens roll som främjare av internationellt samarbete samtidigt som de finländska aktörernas kompetens ökar.

"Vi är mycket glada över att finländska aktörer aktivt deltar i det internationella samarbetet för att utveckla utbildningen. Erasmus+-programmets kapacitetsuppbyggnadsprojekt  är en viktig möjliggörare när detta samarbete byggs upp", säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä.   

Högre utbildning: antalet finländska projektkoordinatorer låg europeiskt sett på toppnivå 

Inom högre utbildningen delades sammanlagt cirka 113 miljoner euro ut i bidrag. Inom ansökningstiden lämnades 773 behöriga ansökningar in. Av dessa beviljades 21 procent av projekten finansiering. Konkurrensen om finansiering skärptes jämfört med året innan, då andelen godkända projekt var 33 procent av ansökningarna. 

De finländska högskolorna deltar i 19 av de 159 projekt som finansierades  och de representerar sammanlagt 14 olika högskolor. Av de finansierade projekten koordineras 12 projekt av finländska högskolor. Detta är en stor framgång. Finland är redan för andra året i rad Europas näst mest aktiva när det gäller att koordinera kapacitetsuppbyggnadsprojekt och i år passerades Finland endast av Spanien i denna statistik. 

I ansökningsomgången 2023 var de finländska projekten särskilt inriktade på Asien och Afrika söder om Sahara. Finländarnas långa erfarenhet av utvecklingssamarbete på den afrikanska kontinenten syns nu också i resultaten från kapacitetsuppbyggnadsprojekt. Under den nuvarande programperioden har man sett en stor ökning i projekt som är inriktade på områden i Afrika söder om Sahara.

Budgeten för projekt inom högre utbildning varierar från 400 000 till 800 000 euro och projekten pågår från två till tre år. 

Yrkesutbildning: utveckling av lärarkompetensen i Afrika

Finansiering för kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom yrkesutbildningen kunde nu sökas för andra gången. Inom sektorn för yrkesutbildning är syftet med kapacitetsbyggnadsprojekt att utveckla yrkesutbildningen i länder utanför Erasmus+-programmet och att stärka yrkesutbildningens förmåga att svara på arbetslivets behov, öka personalens kompetens, förbättra ledarskapet och kvalitetshanteringen samt främja internationaliseringen.

Två finländska organisationer ansökte om och fick finansiering för kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom yrkesutbildningen. Projektet fokuserar på Tanzania. Koordinator för projektet är Tavastlands yrkeshögskola HAMK och partner är det finländska 3DBear Oy som utvecklar virtuella lärmiljöer. Dessutom deltar tre lokala partner från Tanzania och en spansk partner i projektet.

Sammanlagt lämnades 145 behöriga ansökningar in, 2022 var motsvarande antal 120. År 2023 godkändes 43 procent av ansökningarna. Den sammanlagda finansieringen på 22,7 miljoner euro fördelades mellan 62 projekt.

Idrott: jämlikare idrottsledning på Balkan under finländsk ledning   

I ansökningsomgången för kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom  idrott mottogs 67 ansökningar. Av dessa beviljades endast fem projekt finansiering. Andelen projekt som godkändes var endast sju procent och en finländsk organisation klarade sig fint genom den tuffa utgallringen.  

S:t Michels campus vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola Xamk, som beviljades ett Erasmus+-bidrag på 200 000 euro, exporterar kompetens inom idrottsbranschen från Savolax till Europa. Det centrala temat för det finansierade projektet är jämlikhet inom idrott. Målet är att öka antalet kvinnliga idrottsledare på Balkan och öka idrottsledarnas  kompetens. Partner i projektet  är Kosovos Paralympiska Kommitté, Albaniens Olympiska Kommitté, idrottsuniversitet i Tirana och yrkeshögskolan i Leuven. 

Åtgärderna i och resultaten av kapacitetsuppbyggnad p idrottsområdet riktas i första hand till länderna på västra Balkan. Under denna ansökningsomgång delades sammanlagt 993 000 euro ut.

Följande ansökningar i början av 2024

Följande ansökningsomgång för Erasmus+-kapacitetsbyggnadsprojekt  avslutas i början av 2024. Ansökan administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA (Bryssel). I Finland ansvarar Utbildningsstyrelsen för informationen och erbjuder tillsammans med genomförandeorganet stöd till de sökande.  

Mika Saarinen, direktör för det nationella programkontoret för Erasmus+, uppmuntrar alla att ta vara på möjligheterna att ansöka om finansiering för internationellt samarbete. 

"Framgångsrika kapacitetsbyggnadsprojekt inom högre utbildning i Finland  visar att vi i Finland har färdigheter och kompetens för internationellt samarbete och utveckling av utbildningen. Denna kompetens lönar det sig att utnyttja även inom andra sektorer", konstaterar Saarinen. 

Saarinen ger också de sökande tipset att delta i informationsevenemang om kapacitetsbyggnadsprojekt. Informationsevenemang ordnas av EACEA och Utbildningsstyrelsen. Närmare information om evenemangen kommer under hösten på EACEA:s och Utbildningsstyrelsens webbplatser samt genom Erasmus+-e-postlistorna som upprätthålls av Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster.

Vad är Erasmus+ kapacitetsbyggnadsprojektr?

Kapacitetsbyggnadsprojekt är projekt som genomförs i samarbete med tredje länder som inte är associerade till Erasmus+-programmet. Projekten utgår alltid från partnerländernas behov.
Målet med projekten är att stödja organisationer inom olika sektorer i partnerländerna, såsom högskolor, yrkesläroanstalter och idrottsföreningar, i deras förmåga att utveckla kvaliteten på verksamheten och verksamhetens genomslag i det egna verksamhetsområdet.

Dessutom strävar projekten efter att förbättra organisationers internationalisering och tillgänglighet samt främja regionalt och interregionalt samarbete.