Nyheter

Språket i de yrkesinriktade examensgrunderna blir mer könsneutralt

Aktuellt Yrkesutbildning Jämlikhet och delaktighet
Utbildningsstyrelsen ser över namnen på de yrkesinriktade examina och terminologin som används i kraven på yrkesskicklighet för att göra dem mer könsneutrala. Med förändringarna vill man beakta jämlikhet och likabehandling.
Kuvituskuva puualan opiskelusta

Termen ”esimies” på finska är ett typiskt exempel på en term som i examensgrunderna ska ersättas med termen ”esihenkilö”. På svenska används även i fortsättningen termen ”chef”. 

– Språket som används i utbildningen är viktigt med tanke på jämställdheten. Sättet att uttrycka sig i examensgrunderna inverkar också på hur man beaktar jämställdheten i arbetslivet, konstaterar undervisningsrådet Taija Paasilinna.

Tre yrkesinriktade examina får nya könsneutrala namn från och med 1.8.2024: "lähiesimiestyön ammattitutkinto", "majoitus- ja ravitsemusalan esimiestyön erikoisammattitutkinto" samt "tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto".  Därtill ser man över termerna i innehållet i examensgrunderna. Behovet att revidera de svenskspråkiga examensgrunderna är mindre omfattande, eftersom språket i dem är mer könsneutralt. Utbildningsstyrelsen gav ett förslag om ändringar i examensstrukturen till undervisnings- och kulturministeriet våren 2023 och förordningen utfärdades i november. 

Ändringarna har kommenterats av de centrala intressentgrupperna och branscherna. 

– Responsen har varit odelat positiv. Man tyckte att de minskar skillnaderna mellan könen och motverkar uppfattningen om att en del branscher endast lämpar sig för personer av ett visst kön. Ändringarna ansågs även uppmuntra till att använda könsneutrala yrkesbeteckningar på arbetsplatserna, beskriver Paasilinna den mottagna responsen.

Målet är att språket ska stöda jämställdhet 

Termerna i examina har redan diskuterats under en längre tid. Man har vid Utbildningsstyrelsen märkt ett behov av förändringen och aktörerna inom yrkesutbildningen höll med. Under våren lämnades därmed förslaget om ändringar i examensstrukturen in till undervisnings- och kulturministeriet.

Utbildningsstyrelsens lagstadgade uppdrag är att bereda förslag om ändringar i examensstrukturen inom yrkesutbildningen till undervisnings- och kulturministeriet samt utfärda föreskrifter om grunder för yrkesinriktade examina. Ändringarna kommer att omfatta alla examina som innehåller termer som är bundna till kön, så att språket stöder jämställdhet. Ändringen av namnen på de tre ovan nämnda examina krävde en ändring av förordningen.  Ändringen av termerna i examensgrunderna görs med en ändringsföreskrift eller i samband med en revidering av examensgrunderna. 

De termer som behöver ändras för att bli mer könsneutrala ingår i ett flertal examensgrunder. I praktiken omfattar ändringarna ungefär 40 examensgrunder.

– I en del av examensgrunderna kommer de könsrelaterade termerna från lagstiftningen för branschen. I det fallet finns det behov av att diskutera termerna inom branscherna. När examensgrunderna revideras under de närmaste åren kommer språket att bli könsneutralt, preciserar överingenjör Arto Pekkala.

Mer information

undervisningsråd Taija Paasilinna, tfn 029 533 1370
överingenjör Arto Pekkala, tfn 029 533 1166