Programmering har satts in som ett nytt innehåll i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014). Programmering utgör en del av undervisningen i matematik och slöjd och utgör samtidigt en del av helheten digital kompetens, som är en av läroplanens sju kompetenser.

I detta stödmaterial ingår begrepp med definitioner, en progression för lärande i programmering inom den grundläggande utbildningen samt lektionsplaner i anknytning till programmering. Lektionsplanerna riktas till alla lärare som arbetar i grundskolan.

Stödmaterialet kompletteras efterhand enligt behov.