Europeiska solidaritetskåren sammanför europeiska unga för att bygga ett jämlikare och rättvisare samhälle där unga verkligen får sin röst hörd. I Europeiska solidaritetskåren ger unga stöd åt svagare och löser samhälleliga utmaningar såväl lokalt som på europeiskt plan.
Joukko nuoria rykelmässä

Vad gör solidaritetskåren?

Unga i åldern 18–30 år som deltar i Europeiska solidaritetskåren är till glädje och nytta för det lokala samhället. Solidaritetsarbetet som ungdomarna utför

  • motsvarar ett behov i samhället,
  • skapar likvärdiga möjligheter,
  • inverkar positivt på olika gruppers välbefinnande.

Det som särskilt betonas i solidaritetskåren är att ge unga med sämre förutsättningar än andra bättre möjligheter att delta och få nya erfarenheter. Det finns inga speciella inträdeskrav för att delta i solidaritetskåren. Därtill kan kostnader på grund av specialbehov ersättas med bidrag från programmet.

Organisationer och grupper av unga kan ansöka finansiering från programmet för att genomföra projekt som främjar solidaritet. Projekttyper som kräver kvalitetsmärke kan ansökas bara av organisationer.