Här presenteras några av de olika internationella (inhemska och utländska) aktörerna, organisationerna och nätverken som stöder undervisning och lärande, som både läraren och eleven kan bekanta sig med via webbplatsen och genom att personligen ta kontakt.
Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä.

Många skolor och lärare saknar växelverkan, samarbete, idéer och praktisk hjälp för berikandet, kanske till och med för att underlätta, det egna internationella arbetet och elevernas väg till internationalisering. Förutsättningar för samarbetet är även många av de i läroplansgrunderna inskrivna riktlinjerna för skolans värdegrund och målen för verksamhetskulturen samt den mångsidiga kompetensen. Internationalisering och global fostran grundar sig på och siktar redan mot mångsidigt och multilateralt, samarbete.

Till följande presenterar vi några av de olika internationella (inhemska och utländska) aktörerna, organisationerna och nätverken som stöder undervisning och lärande, som både läraren och eleven kan bekanta sig med via webbplatsen och genom att personligen ta kontakt. Artikel syftar inte till att vara heltäckande, utan till att öppna vägen för centrala partnerskap.

Nätverken har presenterats mer omfattande under rubriken Utveckling och internationalisering.