Det har gjorts flera versioner av de allmänna anvisningarna. Varje understöd är bundet till den version av de allmänna anvisningarna som har bifogats till understödsmottagarens beslut om understöd. Från det ursprungliga beslutet om statsunderstöd kan du kontrollera vilken version av de allmänna anvisningarna som styr användningen av de statsunderstöd som du förvaltar. På den här sidan publiceras den senaste versionen av de allmänna anvisningarna (OPH-2727-2022, publicerade 15.5.2023) och de kan avvika från de allmänna anvisningarna för redan beviljade understöd.

Utbildningsstyrelsen har rätt att i samband med tillsynen av användningen av statsunderstödet utföra nödvändiga granskningar gällande ekonomin och verksamheten hos mottagaren av understöd och samarbetspartnerna i ett samprojekt. I praktiken gör Utbildningsstyrelsen utifrån slutredovisningen en grundläggande granskning av alla projekt. Granskningen görs i två faser och omfattar en innehållsmässig granskning och en granskning av ekonomin. Därtill granskas en del av projekten mer ingående på plats.

Mottagaren av statsunderstöd ska utan ersättning ge den tjänsteinnehavare och revisor som utför granskningen alla uppgifter och utredningar, handlingar, upptagningar och annat material som behövs för granskningen samt även i övrigt bistå̊ vid granskningen. Utbildningsstyrelsen kan också ge en annan myndighet eller en utomstående revisor uppdraget att göra granskningar.

Verifikaten från projektets bokföring ska i enlighet med bokföringslagen sparas minst sex (6) år efter utgången av det år då räkenskapsperioden är avslutad. Anskaffningsbeslut och andra beslut ska dokumenteras och arkiveras.

Enligt statsunderstödslagens 28 § tar möjligheten till återkrav slut då det gått tio (10) år sedan den senaste utbetalningen av statsunderstödet eller dess sista rat.