Anordnare av fostran och utbildning bör förbereda sig för situationer med smittsamma sjukdomar.

De tillfälliga ändringar i lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors som gjordes på grund av coronaviruspandemin och trädde i kraft den 1 augusti 2021 upphörde att gälla den 31 juli 2022. Den ändring i lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft den 1 januari 2022 upphörde att gälla den 30 juni 2022. Lagen om grundläggande utbildning möjliggör inte distansundervisning. En övergång till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning, kräver en tillfällig eller permanent ändring i lagen om grundläggande utbildning. Grundläggande utbildning för vuxna och utbildning på andra stadiet kan även ordnas som flerformsutbildning, där distansundervisning ingår.

Enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar kan det organ i välfärdsområdet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar fatta beslut om att helt eller delvis stänga läroanstalter, daghem och motsvarande lokaler inom sitt område. Regionförvaltningsverket kan fatta motsvarande beslut för sitt område då det är nödvändigt i flera kommuner.

Anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning samt den enhet inom välfärdsområdet som ansvarar för smittsamma sjukdomar ger vid behov anvisningar för hur fostran och utbildningen praktiskt ska ordnas i situationer med smittsamma sjukdomar. Kommunen bestämmer om lämpliga åtgärder i situationen och anvisar familjerna att följa dem.

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd utfärdade åren 2020–2022 en rekommendation om att undvika onödiga fysiska kontakter på grund av coronapandemin. De nationella myndigheterna kan ge motsvarande rekommendationer även framöver. Rekommendationerna under coronapandemin gällde bland annat hygien, uppdelning av verksamheten och ordnandet av evenemang för allmänheten. Arbetshälsoinstitutet utfärdade anvisningar för städning för att förebygga covid-19-smitta den 3 mars 2020.


Updated