Illustrationsbild, kvinnor på möte i klassrummet

I lagen om grundläggande utbildning och statsrådets förordning om timfördelningen i den grundläggande utbildningen föreskrivs om de nationella målen för undervisning och fostran (lagen om grundläggande utbildning, 2 § och statsrådets förordning 422/2012, 2–4 §). I statsrådets förordning föreskrivs bland annat att syftet med undervisningen är att eleven ska få en bred allmänbildning samt vidga och fördjupa sin världsbild. Detta förutsätter kännedom om människors känslor och behov, om kultur, konst och litteratur, natur och miljö, historia och samhällets grunder, religioner och världsåskådningar samt ekonomi och teknologi. Undervisningen ska erbjuda estetiska erfarenheter och upplevelser på olika kulturella och konstnärliga områden (statsrådets förordning 422/2012) 3 § 1 mom.). I undervisningen stärks elevernas tankeförmåga och inlärningsförmåga samt deras färdigheter i och motivation för att kommunicera och samarbeta med andra. Undervisningen ska främja elevernas hälsa, välfärd, trygghet och hantering av vardagen samt utveckla deras färdigheter i dessa avseenden. (Statsrådets förordning 422/2012, 3 § 2 mom.)

I enlighet med lagen om grundläggande utbildning och statsrådets förordning har man i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) fastställt mål och centrala innehållsområden för undervisningen i respektive läroämne (lagen om Utbildningsstyrelsen, 2 §). Mål och centrala innehållsområden har fastställts för årskurshelheterna 1–2, 3–6 och 7–9. Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) ska utbildningsanordnaren i den lokala läroplanen besluta och beskriva vilka mål och centrala innehåll de olika läroämnena har i respektive årskurs. 

Enligt 10 i § förordningen om grundläggande utbildning ska eleven ges ett betyg vid slutet av varje läsår. I betyget antecknas elevens studieprogram och ämnesvis eller ämnesgruppsvis en bedömning av hur eleven har uppnått de uppställda målen. Till en elev som har slutfört hela den grundläggande utbildningens lärokurs med godkänt resultat ges ett avgångsbetyg. Man ska med hjälp av summativ bedömning bedöma i vilken mån eleven har uppnått målen som fastställts för de olika läroämnena. Syftet med den summativa bedömningen är att beskriva hur väl och i vilken mån eleven har uppnått de mål som ställts upp för läroämnena i den lokala läroplanen.