En elev kan studera enligt lärokursen svenska som andraspråk och litteratur om elevens modersmål inte är svenska, finska eller samiska eller eleven i övrigt har en flerspråkig bakgrund. Flerspråkig bakgrund kan till exempel syfta på återflyttare eller barn som adopterats till Finland.