Hoppa till huvudinnehåll

Modersmål och litteratur


Läroämnet modersmål och litteratur har som uppdrag att utveckla elevernas språk-, text- och kommunikationsfärdigheter, att stimulera eleverna att bli intresserade av språk, litteratur och övrig kultur och bli medvetna om sig själva som kommunikatörer och språkanvändare. Modersmål och litteratur är ett mångvetenskapligt kunskaps-, färdighets- och kulturämne.

Läroämnet har 12 olika lärokurser: svenska och litteratur, finska och litteratur, samiska och litteratur, romani och litteratur, teckenspråk och litteratur, övrigt modersmål för eleven, svenska som andraspråk och litteratur, finska som andraspråk och litteratur, svenska för samiskspråkiga, finska för samiskspråkiga, svenska för teckenspråkiga och finska för teckenspråkiga.

Stöd för undervisning och lärande

Undervisning i modersmål och litteratur på distans

Undervisning i modersmål och litteratur på distans

Distansundervisningen lyckas inom modersmål och litteratur då undervisningen planeras bra och då man i undervisningen på nätet fäster särskild uppmärksamhet vid att upprätthålla kommunikationen och ge respons samt vid att eleverna får mångsidiga uppgifter.

Att lära sig läsa

Att lära sig läsa

Att uppnå bra läsförmåga förutsätter sig att eleven binder sig till att läsa och läser aktivt också utanför skolan.

Undervisning om språket

Undervisning om språket

Det viktigaste målet för undervisningen om språket är att elevernas språkmedvetenhet väcks och deras förmåga att använda språket utvecklas.

Bokstäver, siffror och andra tecken

Bokstäver, siffror och andra tecken

Utbildningsstyrelsen har gett ut en rekommendation om nya modellbokstäver, siffror och övriga tecken som togs i bruk från och med 2016 i samband med de nya läroplansgrunderna.

Textgenrer i undervisningen

Textgenrer i undervisningen

Textgenrer kan handla om att göra uppköp, producera och följa nyheter, vara ett fotbollsfan, bedömning av ett skönlitterärt verk eller att inlevelsefullt läsa poesi eller analysera den.

Flerspråkighet och att stödja skolspråket

Flerspråkighet och att stödja skolspråket

I en språkmedveten undervisning ses mångspråkighet som en resurs. Man ska stöda elevens kunskaper i skolspråket i alla ämnen.

Litteraturundervisning

Litteraturundervisning

Målet för litteraturundervisningen i alla årskurser i den grundläggande utbildningen är att väcka elevernas intresse för litteratur och lägga grund för ett livslångt läsintresse.

Ordkonst och litteratur

Ordkonst och litteratur

Ordkonst är en tvärvetenskaplig konstform som stärker barnets språkkänsla genom kreativa arbetsmetoder. Ordkonstmetodiken utgår från begrepp som fantasi, kreativt skrivande, muntligt berättande samt ordlekar och litteraturläsning.

Dramaundervisning

Dramaundervisning

Drama omfattar interaktiv, handlings- och upplevelsebaserad undervisning i klass, där man tillsammans fokuserar på att samverka med hjälp av teatermetoder.

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i modersmål och litteratur

Bedömningskriterier för slutbedömningen i modersmål och litteratur

Bedömningskriterier för slutbedömningen i modersmål och litteratur

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare bedömningskriterier för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen.

Stödmaterial för slutbedömningen i modersmål och litteratur

Stödmaterial för slutbedömningen i modersmål och litteratur

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i modersmål och litteratur.

Bedömning av valfria ämnen

Bedömning av valfria ämnen

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. De valfria ämnena är en annan del än de valfria konst- och färdighetsämnena.

Guider och material

Finlands skolbiblioteksförening

suomenkoulukirjastoyhdistys.fi

Ett forum för diskussion och möjlighet att dela erfarenheter om utvecklandet av skolbiblioteken som påverkar skolbibliotekets meningsfulla roll i det finska samhället.

Smarta läsare läsdiplom

kunnarilukudiplomi.fi

Smarta läsare-läsdiplomet erbjuder ett mångsidigt material för litteraturundervisning i den grundläggande utbildningen. Läsdiplomet engagerar eleverna att utveckla sin läskunnighet och att arbeta enligt en plan.

Multilitteracitet med glädje

www.monilukutaito.com

Utvecklingsprogrammet Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI) är ett program som främjar multilitteracitet. Programmet grundar sig på senaste vetenskapliga forskningsdata.

Kopiraittilan skola

kopiraittila.fi

I Kopiraittila finns pedagogiskt, spelliknande material för alla åldrar och utbildningsstadier. Kopiraittila är också en handbok i upphovsrätt där du hittar information om upphovsrätt och licenser för läroanstalter samt svar på ofta ställda frågor.

Improving Literacy Skills Across Learning (CIDREE 2015)

www.cidree.org

Publikationen handlar om betydelsen av språkmedvetenhet runt om i Europa.

Svenska dagen 6.11.2020

Svenska dagen firas den sjätte dagen i november. På sidan finns det samlat material och information om Svenska dagen som stöd för undervisningen.