Hoppa till huvudinnehåll

Modersmål och litteratur


Läroämnet modersmål och litteratur har som uppdrag att utveckla elevernas språk-, text- och kommunikationsfärdigheter, att stimulera eleverna att bli intresserade av språk, litteratur och övrig kultur och bli medvetna om sig själva som kommunikatörer och språkanvändare. Modersmål och litteratur är ett mångvetenskapligt kunskaps-, färdighets- och kulturämne.

Läroämnet har 12 olika lärokurser: svenska och litteratur, finska och litteratur, samiska och litteratur, romani och litteratur, teckenspråk och litteratur, övrigt modersmål för eleven, svenska som andraspråk och litteratur, finska som andraspråk och litteratur, svenska för samiskspråkiga, finska för samiskspråkiga, svenska för teckenspråkiga och finska för teckenspråkiga.

Stöd för undervisning och lärande

alt-text (optional, uses title if not set)

Undervisning i modersmål och litteratur på distans

Distansundervisningen lyckas inom modersmål och litteratur då undervisningen planeras bra och då man i undervisningen på nätet fäster särskild uppmärksamhet vid att upprätthålla kommunikationen och ge respons samt vid att eleverna får mångsidiga uppgifter.

alt-text (optional, uses title if not set)

Att lära sig läsa

Att uppnå bra läsförmåga förutsätter sig att eleven binder sig till att läsa och läser aktivt också utanför skolan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Undervisning om språket

Det viktigaste målet för undervisningen om språket är att elevernas språkmedvetenhet väcks och deras förmåga att använda språket utvecklas.

alt-text (optional, uses title if not set)

Bokstäver, siffror och andra tecken

Utbildningsstyrelsen har gett ut en rekommendation om nya modellbokstäver, siffror och övriga tecken som togs i bruk från och med 2016 i samband med de nya läroplansgrunderna.

alt-text (optional, uses title if not set)

Textgenrer i undervisningen

Textgenrer kan handla om att göra uppköp, producera och följa nyheter, vara ett fotbollsfan, bedömning av ett skönlitterärt verk eller att inlevelsefullt läsa poesi eller analysera den.

alt-text (optional, uses title if not set)

Flerspråkighet och att stödja skolspråket

I en språkmedveten undervisning ses mångspråkighet som en resurs. Man ska stöda elevens kunskaper i skolspråket i alla ämnen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Litteraturundervisning

Målet för litteraturundervisningen i alla årskurser i den grundläggande utbildningen är att väcka elevernas intresse för litteratur och lägga grund för ett livslångt läsintresse.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ordkonst och litteratur

Ordkonst är en tvärvetenskaplig konstform som stärker barnets språkkänsla genom kreativa arbetsmetoder. Ordkonstmetodiken utgår från begrepp som fantasi, kreativt skrivande, muntligt berättande samt ordlekar och litteraturläsning.

alt-text (optional, uses title if not set)

Dramaundervisning

Drama omfattar interaktiv, handlings- och upplevelsebaserad undervisning i klass, där man tillsammans fokuserar på att samverka med hjälp av teatermetoder.

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i modersmål och litteratur

alt-text (optional, uses title if not set)

Bedömningskriterier för slutbedömningen i modersmål och litteratur

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare bedömningskriterier för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stödmaterial för slutbedömningen i modersmål och litteratur

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i modersmål och litteratur.

alt-text (optional, uses title if not set)

Bedömning av valfria ämnen

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. De valfria ämnena är en annan del än de valfria konst- och färdighetsämnena.

Guider och material

Finlands skolbiblioteksförening

suomenkoulukirjastoyhdistys.fi

Ett forum för diskussion och möjlighet att dela erfarenheter om utvecklandet av skolbiblioteken som påverkar skolbibliotekets meningsfulla roll i det finska samhället.

Smarta läsare läsdiplom

kunnarilukudiplomi.fi

Smarta läsare-läsdiplomet erbjuder ett mångsidigt material för litteraturundervisning i den grundläggande utbildningen. Läsdiplomet engagerar eleverna att utveckla sin läskunnighet och att arbeta enligt en plan.

Multilitteracitet med glädje

www.monilukutaito.com

Utvecklingsprogrammet Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI) är ett program som främjar multilitteracitet. Programmet grundar sig på senaste vetenskapliga forskningsdata.

Kopiraittilan skola

kopiraittila.fi

I Kopiraittila finns pedagogiskt, spelliknande material för alla åldrar och utbildningsstadier. Kopiraittila är också en handbok i upphovsrätt där du hittar information om upphovsrätt och licenser för läroanstalter samt svar på ofta ställda frågor.

Improving Literacy Skills Across Learning (CIDREE 2015)

www.cidree.org

Publikationen handlar om betydelsen av språkmedvetenhet runt om i Europa.

Svenska dagen 6.11.2020

Svenska dagen firas den sjätte dagen i november. På sidan finns det samlat material och information om Svenska dagen som stöd för undervisningen.