Det är viktigt att barnen och de unga som anländer till Finland snabbt erbjuds möjlighet att gå i skolan. På den här sidan finns information om stödformerna inom undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen och inom den grundläggande utbildningen.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

Texten har uppdaterats 1.4.2022 med ett nytt avsnitt om undervisningsarrangemangen våren 2022 (längst ner på sidan).

Från Ukraina anländer barn och unga till olika delar av Finland, och antalet människor på flykt ökar. En del av ukrainarna söker sig vidare från Finland till andra länder i Europa, medan en del flyttar inom Finlands gränser från en ort till annan och andra hittar en stadigvarande boendeplats genast då de anländer. Största delen av dem som flytt från Ukraina vill sannolikt återvända till sitt hemland så fort som möjligt, men ingen vet när det eventuellt är möjligt.

De som flyr från Ukraina har möjlighet att ansöka om tillfälligt skydd. Mera information om principerna för ankomsten till landet finns på inrikesministeriets, undervisnings- och kulturministeriets samt Migrationsverkets webbsidor.

På grund av osäkerheten och ovissheten som kriget medför ska man sträva efter flexibilitet i undervisningsarrangemangen i den grundläggande utbildningen. Det är viktigt att barnen och de unga som anländer till Finland snabbt erbjuds möjlighet att gå i skolan. De vardagliga rutinerna och sociala relationerna i skolan har en sammanhållande effekt och stärker känslan av trygghet.

Enligt 4 § i lagen om grundläggande utbildning har kommunen skyldighet att för sådana barn som avses i 26 § 1 mom. och som bor på kommunens område ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. Bestämmelsen gäller asylsökande och personer som omfattas av tillfälligt skydd som har rätt till grundläggande utbildning och förskoleundervisning.

För att bo i en kommun krävs inte att kommunen ska vara barnets hemkommun i enlighet med lagen om hemkommun. Det är tillräckligt att barnets vistelse i kommunen är av sådan natur att det kan räknas som att barnet bor i kommunen. Kommunen ska informera om rätten till undervisning och berätta om kommunens tjänster samt hur man söker sig till dem.

Undervisningen för ukrainska barn och unga som anländer till landet ska i enlighet med lagen om grundläggande utbildning ordnas som förskoleundervisning och grundläggande utbildning eller som undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen som ordnas för invandrare.  Eleverna har i enlighet med lagen om grundläggande utbildning rätt till undervisning, elevhandledning och tillräckligt stöd för lärandet och skolgången genast när behov uppstår, på samma grunder som övriga elever.

Alla elever i skolan – även nyanlända – har rätt till elevvårdens tjänster. Skolhälsovården och psykolog- och kuratorstjänsterna erbjuder individuellt stöd för varje elev utifrån individens behov.

Det kan vara svårt att förutse situationerna i skolan. Därför ska utgångspunkten vara att skolan erbjuder barnen, de unga och deras vårdnadshavare trygga strukturer som stärker delaktighetskänslan och känslan av kontinuitet i vardagen mitt i det kaos som kriget och landsflykten medfört. Skolgången är en positiv sak för alla. Positivt är också att de flesta utbildningsanordnare, skolor och lärare har kompetens och erfarenhet för att ordna undervisningen och för att på bästa möjliga sätt reagera på oförutsägbara situationer. Nedan i texten beskrivs den förberedande undervisningen och stödformerna inom den grundläggande utbildningen närmare.