En djupdykning in i språkens rika värld inom småbarnspedagogiken

Blogg
Småbarnspedagogik
Småbarnspedagogiken har som uppdrag att stärka utvecklingen av barnets språkliga kunskaper och färdigheter. Barnets språkutveckling utvecklas individuellt och det är viktigt att ge barnet tid och möjligheter att uttrycka sig i språkligt varierande situationer.

Kati Kaplin-Sainio, Kati Costiander ja Charlotta Rehn

Ett sorl av röster hörs ända ut till tamburen. Varje barn har något att berätta för läraren Lisa: någon vill berätta för henne vad som hände mjukisapan hemma igår, en annan fråga när det är dags för skogsutflykt. Från knuten ropar man på hjälp med att reda ut ett bråk som uppstått under leken. I soffan väntar två barn på att barnskötaren Daniel ska fortsätta läsa högt ur en bok för dem. Ett av barnen visar socionomen Anna ett sår som hen fått under veckoslutet och visar med sin min att det gjorde ont. Det här är ett exempel på hur vardagen kan se ut inom småbarnspedagogiken. I alla dessa situationer är det viktigt att personalen försäkrar sig om att varje barn har möjlighet att uttrycka sig, bli förstådd och förstå andra.

Inom småbarnspedagogiken stöder man barnets förmåga att använda språk och producera tal i olika situationer. Till exempel när ett barn vill berätta vad som hände igår kan personalen i daghemmet och inom familjedagvården stödja barnets berättelse genom att ställa frågor, ge barnet tid och genom att leva sig in i berättelsen. Det är viktigt att barnet upplever att hen blir hörd och att man uppmuntrar barnet att tala. Barnens frågor är i sig en ypperlig möjlighet att tillsammans diskutera och öva sig på hur man för en dialog och hur man anpassar språket enligt situationen. Barnet får öva sig på att berätta och motivera sin egen åsikt och erfarenheter av olika sätt att påverka.

Konflikten som uppstod vid leken kan de vuxna lösa tillsammans med barnen genom att låta var och en i tur och ordning berätta vad som hänt och handleda barnen att lyssna på varandra. Samtidigt övar sig barnen på att känna igen och sätta ord på sina känslor. Här kan man till exempel använda känslokort som hjälp. Man kan även rita teckningar för att tillsammans fundera på olika lösningar och välja den bäst lämpade lösningen för situationen i fråga.

Lässtunder, ramsor och spel bidrar till barnets ordförråd

Regelbundna lässtunder och mångsidig barnlitteratur främjar barnets förmåga att förstå språk och berikar barnets ordförråd. Högläsning är en del av varje dag inom småbarnspedagogiken – de är trevliga gemensamma stunder, men även pedagogiskt planerad och ledd verksamhet. Dialogisk läsning gör det möjligt för barnen att aktivt delta och diskutera. Man kan till exempel namnge detaljer på bilderna i boken, fundera på händelserna i berättelsen och vad som kommer att hända eller varför figurerna i berättelsen känner eller beter sig på ett visst sätt. När berättelsen är bekant för barnen kan de återberätta den med egna ord och själva hitta på en fortsättning. På detta vis får berättelserna ett eget liv i barnens lekar och samtal.  

Utöver böcker bidrar till exempel spel och lekar där man namnger och beskriver olika saker till utvecklingen av barnets språkliga minne och ordförråd. Barn i alla åldrar njuter av att leka med språk och ord. Sånger, ramsor och rim lämpar sig utmärkt för att användas i alla olika situationer inom småbarnspedagogiken. Med tanke på utvecklingen av barnets språkliga medvetenhet är det viktigt att tillsammans med barnet iaktta och undersöka språk. Steg för steg övergår man från att fokusera på ordens betydelse till att rikta in barnens uppmärksamhet på språkets former och strukturer, såsom stavelser, bokstäver och ljud. 

Även det som inte sägs är viktigt

Det är viktigt att personalen inom småbarnspedagogik på ett inkännande sätt beaktar barnets olika sätt att kommunicera, även ordlös kommunikation, till exempel när barnet skadar sig eller blir ledsen. Kroppsspråk och ansiktsuttryck är en del av samspelet mellan människor och deras betydelse framhävs i synnerhet hos små barn. Barnets förmåga att förstå och använda språk stöds och främjas bland annat med hjälp av bilder och föremål samt genom en mångfald av språkliga modeller. Språket stöder utvecklingen av barnets tänkande och kommunikativa färdigheter – för barnet är språket både föremål för lärande och ett verktyg som stöder lärandet.

Småbarnspedagogiken har som uppdrag att stärka utvecklingen av barnets språkliga kunskaper och färdigheter. Barnets språkutveckling utvecklas individuellt och det är viktigt att ge barnet tid och möjligheter att uttrycka sig i språkligt varierande situationer. Till småbarnspedagogikens viktiga uppdrag hör även att stödja utvecklingen av barnens språkliga identiteter och beakta att flera språk kan talas i hemmen. Den språkliga och kulturella mångfalden inom gruppen synliggörs tillsammans med vårdnadshavarna. När barnet får uppleva att de språk som hen talar är värdefulla bidrar detta till utvecklingen av barnets språkliga identitet.

Målet för temaveckan inom småbarnspedagogik och Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken är i år att lyfta fram betydelsen av språkinlärning och språkmedvetenhet. Språkens rika värld bjuder in till äventyr även efter temaveckans slut.

Skribenter

Kati Costiander, undervisningsråd
Kati Kaplin-Sainio, undervisningsråd
Charlotta Rehn, undervisningsråd