Nyheter

Finansieringen för Erasmus+-programmet ökar år 2020

Aktuellt Småbarnspedagogik Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Vuxenutbildning Ungdomsväsendet Idrott och sport Erasmus+ Internationalisering Kvalitet och utveckling
Europeiska kommissionen har offentliggjort Erasmus+-programmets budget, ansökningstider och programguide för år 2020. Utbildningsstyrelsen delar i egenskap av Finlands nationella Erasmus+-byrå ut ungefär 45,5 miljoner euro år 2020 för att utveckla utbildningen och ungdomsverksamheten.
Illustrationsbild, studerande som diskuterar vid trappan

Under det pågående året har Erasmus+-programmet beviljat finansiering till ett belopp av ungefär 40 miljoner euro i Finland för att utveckla europeiskt samarbete inom utbildningen och ungdomsverksamheten samt inom idrotts- och motionssektorn. Det innebär att finansieringen ökar en aning år 2020. Europeiska kommissionen beviljar även finansiering till exempel för europeiska universitet och för toppkompetens inom yrkesutbildningen.

Erasmus+-programmets finansiering kan sökas av offentliga eller privata instanser som är verksamma inom utbildnings- och ungdomsväsendet eller motions- och idrottssektorn. Via programmet kan unga, vuxna och yrkesutbildade inom olika branscher utveckla sitt kunnande i en internationell miljö.

– Utlandserfarenheterna förstärker sådana nyckelfärdigheter och kunskaper som behövs i det föränderliga arbetslivet och samhället samtidigt som de vidgar världsbilden och förbättrar självkännedomen, säger Mika Saarinen, chef för enheten för koordinering för EU-program.

Erasmus+ erbjuder organisationerna en möjlighet att bredda personalens kompetens. Det internationella samarbetet ökar organisationernas dragningskraft och gör det möjligt att sprida goda modeller och utveckla den egna organisationen.

På europeisk nivå reserverar kommissionen ungefär 3,2 miljarder euro för programfinansiering.

Finansieringen och mobiliteten har ökat 2014–2019

År 2014 beviljades programfinansiering till ett belopp av ungefär 25 miljoner euro i Finland, och därefter har summan stadigt ökat. Erasmus+-programmet finansierar förutom mobilitetsprojekt även strategiska partnerskapsprojekt som främjar innovationer och utbytet av erfarenheter och kunnande.

I och med att finansieringen har ökat har även mobiliteten inom ramen för Erasmus+-programmet ökat i Finland. År 2018 deltog cirka 23 000 personer i mobilitetsperioder av olika omfattning. År 2014 låg deltagarantalet på ungefär 17 000 personer.

Finland har medverkat i Erasmus+-programmet och programmen före det allt sedan år 1992. Sammanlagt har nästan 300 000 finländare deltagit i utlandsperioder som finansierats med Erasmus+-medel. Ännu fler finländare har medverkat i olika utvecklingsprojekt som genom internationellt samarbete har utvecklat utbildningen, ungdomsverksamheten och möjligheterna till idrott och motion.

Finansieringen kommer att öka med åtminstone det dubbla under den nya programperioden

År 2020 är det sista året i den pågående programperioden för Erasmus+. Från och med år 2021 startar en ny programperiod som pågår till utgången av år 2027. Europeiska kommissionen har föreslagit att programmets budget fördubblas i förhållande till den pågående programperiodens budget, och Europaparlamentet har föreslagit att budgeten blir tre gånger större än den nuvarande.

– En rejäl ökning i budgeten innebär fler möjligheter till utbyten som anknyter till utbildning och ungdomsarbete samt fler möjligheter att utveckla kunnandet och förnya verksamheten. Vi hjälper och uppmuntrar fältet att i framtiden allt aktivare utnyttja de möjligheter som programmet erbjuder, säger Saarinen.

Han påminner också att en större budget i högre grad än tidigare erbjuder möjlighet till internationalisering på hemmaplan.

– Erasmus+-programmet ger möjlighet att utveckla internationella färdigheter även på att annat sätt än att delta i utbytes- eller utlandsperioder, bland annat genom gemensamma lärprojekt, internationella besökare och på andra sätt som bidrar till att projektverksamheten och omgivningen blir mer internationell, fortsätter Saarinen.

Kontinuiteten är i fokus under den nya programperioden. Programmet omfattar precis som nu alla utbildningssektorer, ungdomssektorn samt idrotts- och motionssektorn. Programmet ändrar inte heller till sin struktur.

Hur deltar du i programmet?

Bekanta dig närmare med Erasmus+ om din organisation ännu inte medverkar i programmet. På Erasmus+-programmets webbplats hittar du information som berör allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning samt ungdomsväsendet och idrotts- och motionssektorn. På de enskilda sidorna kan du läsa mer om bland annat programmets stödformer och hur du ansöker.

Utbildningsstyrelsen ordnar regelbundet informationstillfällen och webbinarier för de olika sektorerna. Då informerar vi om programmet och ger rådgivning åt dem som söker eller planerar söka finansiering. På våra sidor kan du också lära om andras erfarenheter av Erasmus+-programmet.

Ytterligare information