Nyheter

Semesterperioden närmar sig – ta del av våra aktuella stödmaterial

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Coronaviruset
Läsåret som präglats av coronaviruspandemin närmar sig sitt slut. Situationen är bättre, men det är fortfarande skäl att följa de lokala rekommendationer och restriktioner som gäller på olika områden för att utvecklingen ska fortsätta i samma riktning. Utbildningsstyrelsens anvisningar för situationer som är aktuella under våren och sommaren hittar du på vår webbplats. Vi förbereder oss också för inkommande höst: vi publicerar inom kort stödmaterial för det nya läsåret.
Två pojkar med ryggsäckar på ryggen (bakifrån)

På vår webbplats hittar du information om bland annat följande: 

Eleverna och de studerande får stöd från elev- och studerandevårdens tjänster också under sommaren. Kom ihåg att informera eleverna, de studerande och vårdnadshavarna om hur de får tag på psykolog-, kurators-, hälsovårdar- eller läkartjänster under sommaren. Det är bra att informationen finns tillgänglig på till exempel skolans eller läroanstaltens webbplats. 

Beslut om vårens avslutningsfester ska fattas lokalt

Vårterminens avslutningsfester muntrar upp och ger glädje i vardagen, vilket är viktigt efter ett långt och exceptionellt läsår. Det är möjligt att ordna fester inom småbarnspedagogiken och i skolorna och läroanstalterna, om det i arrangemangen går att följa de gällande rekommendationerna och om det är tillåtet med tanke på den lokala epidemisituationen. För att undvika närkontakt ska man med hjälp av lokalarrangemang säkerställa att det går att hålla trygga avstånd: antalet deltagare ska begränsas så att det är möjligt för personerna att hålla ett avstånd på över 2 meter till varandra i festlokalen. Beslut om festligheterna ska fattas lokalt.

Vid förberedelserna och övningarna inför en fest samt vid själva evenemanget ska man iaktta rekommendationerna som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett gällande coronaepidemin, samt de regionala rekommendationerna och restriktionerna som gäller till exempel sammankomster.  

Inom statsförvaltningen förbereds också videor som publiceras för avslutningsfesterna och som kan användas lokalt inom alla utbildningsstadier som en del av programmet. Videorna bereds vid statsrådets kansli och vi delar dem så fort de är klara.

Utbildningsstyrelsen förbereder sig för närvarande också inför hösten

Vid Utbildningsstyrelsen utreder vi tillsammans med olika intressegrupper och yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningen vilket behov av stöd det finns på fältet när det gäller att utarbeta lokala exitplaner för coronapandemin och hur man ska åtgärda effekterna som distansstudierna har haft på lärandet och välbefinnandet. Förberedelserna inför tiden då coronapandemin upphört görs i omfattande samarbete för att vi ska kunna säkerställa att stödformerna vi erbjuder verkligen stöder i det vardagliga arbetet. Vi informerar närmare om dessa åtgärder och stödformer så fort det är möjligt.

Vi vet ännu inte hur epidemiläget ser ut då höstterminen 2021 inleds, men vi hoppas att den positiva utvecklingen fortsätter och att det nya läsåret kan inledas med närundervisning i alla regioner. Förhoppningsvis är situationen sådan att skolorna redan kan börja vidta åtgärder för att lindra effekterna av coronapandemin och för att till exempel ta igen de brister som uppstått i lärandet. 

Lagstiftningen och anvisningarna kommer att vara ungefär likadana under hösten som i nuläget. Vid undervisnings- och kulturministeriet bereds för närvarande att de temporära förändringarna som gäller 20 a § i lagen om grundläggande utbildning samt 52 § i lagen om yrkesutbildning förlängs så att de är i kraft även under läsåret 2021–2022. Regeringens proposition om att förlänga de temporära begränsningarna enligt lagen om smittsamma sjukdomar (inkl. 58 c §) har överlämnats till riksdagen. Rekommendationerna som THL och UKM har publicerat gällande coronapandemin och som riktar sig till anordnarna av småbarnspedagogik samt anordnarna av grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna gäller tills vidare. Bland våra stödmaterial finns uppdaterade anvisningar, också för situationer där man under hösten skulle behöva övergå till exceptionella undervisningsarrangemang och distansundervisning.

Vi följer hela tiden med coronaepidemins utveckling och vi reagerar vid behov snabbt på förändringar även under sommarperioden.