Nyheter

Utbildningsstyrelsen stöder hållbarhetsfostran inom utbildning med 4,2 miljoner euro

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning
I september 2022 startar 58 nya projekt, vars syfte är att stödja introduktionen av klimat- och hållbarhetsfostran som en del av utbildningen. Statsunderstödet som beviljas utbildningsanordnare delas ut som en del av Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt för hållbarhetsfostran.
Barn i skogen som klättrar på en trädstam.

Syftet med specialunderstödet är att främja klimat- och hållbarhetsfostran i den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet och att utveckla verksamhetskulturen och undervisningsmetoderna. Målet är att utveckla lösningar och verksamhetsmodeller som ökar kvaliteten och genomslagskraften hos klimat- och hållbarhetsfostran samt främjar den gröna övergången inom utbildningen utgående från läroplans- och examensgrunderna.

Totalt startar 40 projekt inom den grundläggande utbildningen i olika delar av landet. I projekten framhävs utvecklingen av såväl skolornas verksamhetskultur som av pedagogiska lösningar.

På andra stadiet startar totalt 18 projekt. Projekten genomförts både inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Projekten inom yrkesutbildningen kompletterar projekthelheten för en grön övergång inom yrkesutbildningen som startade förra året. Inom projekten inom gymnasieutbildningen förverkligas bland annat flera färdplaner för hållbar utveckling inom gymnasieutbildningen.

Inom en stor del av projekten ligger fokus på verksamhetskulturen vid läroanstalterna och på att öka klimat- och hållbarhetskompetensen. Inom andra projekt ligger fokus på att utveckla pedagogiken samt satsningar på anskaffningar och lärmiljöer för den gröna övergången. Inom projekten utvecklas även många olika verktyg och modeller. Efter projektperioden kommer det att finnas många olika skalbara eller duplicerbara sätt att förverkliga hållbarhetsfostran inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet, beskriver Helena Suomela, koordinator för utvecklingsprojektet vid Utbildningsstyrelsen.

Utvecklingen sker i samarbete

Projekten uppmuntras till omfattande och mångsidigt samarbete med olika intressegrupper samt tväradministrativt samarbete i kommunerna.

Utmaningarna är omfattande och tidtabellen är snäv och därför betonas betydelsen av samarbete. Effektfull klimat- och hållbarhetsfostran förutsätter att hela läroanstaltsgemenskapen och olika aktörer inom kommunen bjuds in att delta, betonar Suomela.

Projekten som nu inleds fortsätter ända till sommaren 2024. Utbildningsstyrelsen samordnar och följer upp de finansierade projektens verksamhet och samlar in information för utvecklingen av hållbarhetsfostran på nationell nivå.

Hållbarhetsfostran är ett delområde inom fostran som stöder en livslång lärprocess där individernas eller gemenskapernas värderingar, kunskaper och färdigheter samt verksamhetssätt förändras enligt principen om hållbar utveckling. Utvecklingsprojektet för hållbarhetsfostran är en del av utvecklingsprogrammet Utbildning för alla och inom ramen för programmet drivs också forskningssamarbete med det internationella projektet ECF4CLIM - Competences for sustainability som utför forskning kring ekosocial verksamhet och hållbarhet. Från Finland medverkar Jyväskylän yliopisto i detta projekt.

Mer information

  • Helena Suomela, projektkoordinator, helena.suomela [at] oph.fi, tfn 029 533 1230