Nyheter

Effekterna av EDUFI-praktikprogrammen utreddes för andra gången – observationerna från den föregående utredningen stärktes

Aktuellt
En utredning har gjorts av effekterna av EDUFI-praktikprogrammet, som möjliggör internationell praktik. Datasamlingen gjordes hösten 2021 och omfattade åren 2015–2018. I utredningen observerades att EDUFI-praktiken kompletterar utbudet av internationell praktik för personer med högskoleutbildning och nyutexaminerade. Den föregående utredningen gjordes 2017.
Opiskelijoita

Såväl praktikanterna som högskolorna upplever att den internationella praktikperioden berikar studierna. Effekten av EDUFI-praktiken på framskridandet av studierna har inte upplevts som negativ, även om ungefär hälften av de som svarade uppgav att praktiken hade fördröjt studierna. Högskolorna uppskattade i synnerhet att utbudet av praktikplatser och mottagande länder har utvidgats.  

Internationell praktik är betydelsefull  

För praktikanterna och arbetsgivarna ansågs praktiken vara betydelsefull när man skapade en internationell karriär. Praktiken erbjöd de studerande lärande i arbetslivet och instanserna som erbjuder praktik fick tillgång till de studerandes senaste know-how. Detta ansågs vara till nytta för båda parterna. EDUFI-praktiken kan anses skapa mervärde för samhället, eftersom den utöver kompetensen hos individer och organisationer även stärker konkurrenskraften, den internationella samverkan och kontakten med andra länder och kulturer.

Stärkande av samarbetet är det centrala för utvecklingen av verksamheten

Arbetsgivarna ansåg att det var viktigt att stärka samarbetet vid utvecklingen av praktikprogrammen. Samarbetet i synnerhet med finländska organisationer och organisationer som deltar i utvecklingssamarbete bidrar både till uppnåendet av Finlands mål och målen inom det globala samfundet, till exempel målen enligt verksamhetsprogrammet Agenda 2030 och Afrika-strategin. För högskolorna ter sig EDUFI-praktik som riktar sig utanför Europa som någonting som kompletterar till exempel Europeiska unionens finansieringsprogram Erasmus+. 

Utredningens genomförande och mål

Under perioden som granskades, 2015–2018, blev internationell EDUFI-praktik möjlig för drygt 200 praktikanter varje år. De huvudsakliga målen för utredningen av effekterna var utvärdering av EDUFI-praktiken i förhållande till högskolornas egna internationella praktikprogram, praktikens effekter för praktikanternas framtida arbetskarriär och hur man kunde utveckla praktikprogrammen till exempel med tanke på kompetensbehoven i framtidens arbetsliv. Under tiden för utredningen erbjöds EDUFI-praktikplatser bland annat vid Business Finland (tidigare Finpro och Tekes), organisationer som deltar i utvecklingssamarbete utomlands, vid Finlands beskickningar och utländska undervisningsenheter i finska språket och kulturen, kultur- och vetenskapsinstituten, Finland-hemmen samt utlandsfinska tidningar och The Finnish American Heritage Center. Dessutom har det inom programmet Lokala företag och organisationer varit möjligt att göra praktik i Argentina, Brasilien, Chile, Indien, Kina, Mexiko, Peru, Uruguay och Ryssland. 

Utredningen var i principen upprepning av undersökningen som publicerades på finska 2017, Ahkerat & rohkeat osaajat maailmalla!, för att det ska vara möjligt att mäta utvecklingen inom verksamhetens kvalitet och bedöma verksamhetens dess relevans.

Mer information:
Undervisningsrådet Riikka Koivusalo, riikka.koivusalo(at)oph.fi
EDUFI-praktikteamet, edufi-harjoittelu(at)oph.fi