Lägesöversikten baserar sig på aktuella rapporter, utredningar och statistik. I översikten presenteras den rådande situationen i fråga om gymnasieutbildningens struktur och organisation, men också i fråga om verksamheten i läroanstalterna och den dagliga undervisningen. Exempel på viktiga hörnstenar inom den dagliga verksamheten är ämnesval och de studerandes hälsa och välbefinnande.

I de fall det finns ett mervärde i att betrakta den fortsatta utbildningen efter den grundläggande utbildningen som en helhet, det vill säga andra stadiets utbildningar, så finns informationen under rubriken Utbildningen på andra stadiet – det här gäller exempelvis den svenskspråkiga årsklassen, tillgängligheten på utbildning på andra stadiet och gemensam ansökan.