Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket pågår från och med början av augusti 2021 till slutet av maj 2024. I försöket deltar uppskattningsvis 10 000 barn födda 2016 och 2017. Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Syftet med försöket med den tvååriga förskoleundervisningen är att

  • stärka jämlikheten i utbildningen
  • utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag
  • utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen
  • utreda familjernas serviceval
  • få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla.

På undervisnings- och kulturministeriets webbplats finns mera information om försöket och även info om vad försöket innebär för barnen som deltar och deras familjer.

Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning

Grunderna för försöket med tvåårig förskoleundervisning baserar sig på Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014), men de har till behövliga delar bearbetas så att de lämpar sig för försöket.

Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunderna för läroplanen i samarbete med sakkunniga och forskare inom småbarnspedagogik. Grunderna har utarbetats så att verksamheten och undervisningen enligt läroplansgrunderna bildar en naturlig del av barnets lärstig från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning.

Ytterligare information om grunderna finns på sidan Grunderna för förskoleundervisningens läroplan.

Försöksregister för tvåårig förskoleundervisning

Ett försöksregister upprättas för den forskning som görs om försöket med tvåårig förskoleundervisning. I försöksregistret samlas uppgifter om de som deltar i försöket.

Syftet med försöksregistret är att möjliggöra förvaltning, statistikföring, uppföljning och utvärdering i fråga om verkställandet av försöket med tvåårig förskoleundervisning. Uppgifterna i försöksregistret sammanställs och upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Uppgifterna bevaras hos Utbildningsstyrelsen fram till utgången av år 2025.