Utvecklingsnätverket för gymnasierna (LUKE) är ett nationellt och regionalt samarbetsnätverk som är öppet för alla gymnasier. LUKE-verksamheten stödjer reformen av gymnasieutbildningen och gymnasiernas samarbete.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa

Mål

Syftet med utvecklingsnätverket för gymnasierna är att främja reformen av gymnasieutbildningen, genomförandet av målen för den nya gymnasielagen samt utarbetandet och implementeringen av läroplanerna som tas i bruk år 2021. Gymnasiernas undervisningspersonal och ledning ska få stöd i förändringen av verksamhetskulturen och i utvecklingen av pedagogiken och lärmiljöerna. Nätverket har även som mål att pröva på och sprida olika förfaranden och verksamhetsmodeller som berör samarbetet med högskolorna och arbetslivet samt internationaliseringen i gymnasierna.

Det centrala med LUKE-nätverkets verksamhet är att utveckla och pröva på olika pedagogiska verksamhetssätt som stödjer delaktigheten, kommunikationen, den mångsidiga kompetensen och det ämnesövergripande lärandet. Målet är också att utveckla förfarandena med anknytning till bedömningen av lärandet.

Nätverket utvecklar studiemiljöerna genom att skapa nya och stärka de befintliga strukturerna för samarbete mellan gymnasierna och högskolorna, arbetslivets företrädare och andra samarbetspartner. Samarbetsmodeller utvecklas både på nationell och internationell nivå. I samarbete med högskolorna är målet att utveckla sådana verksamhetsmodeller med vilka de gymnasiestudierna har flexibla och mångsidiga möjligheter att bekanta sig med akademiska studier redan under gymnasietiden. Man strävar även efter att samarbeta med företag så att de studerande kan få information om entreprenörskap och hurdant kunnande som behövs då arbetslivet kontinuerligt förändras.

Nätverket stödjer utvecklingen av verksamhetskulturen genom att stärka det pedagogiska ledarskapet och främja en allt mer studerandeorienterad gymnasieutbildning. De studerande deltar aktivt i de regionala LUKE-nätverkens verksamhet samt i planeringen av lärmiljöer och i övrig planering som berör gymnasierna.

Verksamhet

Utbildningsanordnarna och gymnasierna som medverkar i nätverket utvecklar sin verksamhet i enlighet med läroplansgrunderna utgående från lokala förhållanden och behov. LUKE-nätverkets arbete utförs i åtta regionala nätverk, vilkas verksamhet koordineras av regionala koordinatorer. De regionala koordinatorerna har i uppgift att samordna planeringen och genomförandet av det egna regionala utvecklingsnätverkets evenemang, utbildningar och övriga verksamhet. Nätverket, olika evenemang och kommunikation i olika kanaler stödjer spridningen av kunnande både inom närverket och till övriga aktörer.

Utbildningsstyrelsen ordnar tillsammans med de regionala koordinatorerna nationella utvecklingsdagar för gymnasiernas utvecklingsnätverk och annan nationell verksamhet inom ramen för LUKE. Alla utbildningsanordnare och gymnasier är välkomna att delta i de regionala och nationella LUKE-evenemangen och i det övriga nätverksarbetet.