Under läsåret 2022–2023 är målet för det fria bildningsarbetet att fortsätta främja deltagarnas övergripande välbefinnande genom utbildning. När coronasituationen stabiliseras är det viktigt att fästa vikt vid ledningens, den övriga personalens och studerandenas återhämtning från situationen samt det stöd och den handledning de behöver.
Kuvituskuvassa nuori miesopiskelija

Läroanstalternas ledning och personal har gjort ett mycket viktigt och fint arbete för att trygga kompetensutvecklingen och främjandet av välbefinnandet även under coronapandemin. Effekterna av pandemin kan vara långvariga och de kan även visa sig med fördröjning under en lång tid  

På den här sidan har vi samlat tankar inför läsåret 2022–2023 om planeringen av återhämtningen från coronapandemin samt idéer som stöd för den praktiska verksamheten.  

Läroanstalterna har lyckats utveckla resiliens och kristålighet – båda behövs alltjämt. Läroanstalterna behöver särskilt kristålighet nu då vårt samhälle och världen utsätts för många störningar. Utöver coronapandemin och Rysslands attack mot Ukraina känns klimatkrisen betungande för många.

Folkhögskolorna ska beakta att den temporära förordningen om ordnande av distansundervisning upphör att gälla 31.8.2022.

En del av läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet ordnar dessutom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och grundläggande konstundervisning. Dessa utbildningsstadier har egna sidor med information om återhämtningen från pandemin. Här hittar du alla fostrings- och utbildningsstadiers gemensamma sidor för beredskap för fortsatt coronasituation.

Gå till sidorna: Beredskap för fortsatt coronasituation inom småbarnspedagogik och utbildning 1.8.2022

Läs mer om kristålighet: En vanlig, trygg vardag ger en god grund för kristålighet