På den här sidan hittar du definitionerna på de vanligaste termerna som används i programmet Erasmus+. Observera att alla termer inte används inom alla insatser.  

Ackreditering (Accreditation)

Ackreditering är ett bevis på att en organisation eller ett nätverk förbinder sig till kvalitetsstandarderna för programmet Erasmus+. Ackrediteringen möjliggör regelbunden och årlig Erasmus+-finansiering samt en planmässig och strategisk internationell mobilitet. Organisationen eller nätverket ansöker om ackreditering hos det nationella programkontoret. 

Andra förfinansieringen

Förfinansiering som betalas efter att delrapporten granskats. Den andra förfinansieringen gäller endast en del av insatserna. 

Arbetspaket (Work package)

Delhelhet av det arbete som utförs inom partnerskap för samarbete (KA2). Den består av en rad projektaktiviteter som syftar till att uppnå samma särskilda mål.  

Associerade partner (Associate Partner)

Associerade partner är partner som deltar i genomförandet av specifika projektuppgifter eller stöder projektet för att göra det känt och för att sprida resultaten. De associerade partnerna betraktas dock inte avtalsmässigt som förmånstagare och får inte finansiering från programmet som en del av projektet.  

Bidrag (Grant)

Bidrag som Utbildningsstyrelsen betalar till en organisation på basis av Erasmus+-ansökan eller som organisationen betalar till en person som deltar i en mobilitetsperiod. 

Bidrag till förberedande besök (Preparatory visits) 

Bidrag för kostnader för resa och uppehälle i samband med förberedande besök. 

Bidrag för kursavgift (Course fees)

Kostnader som föranleds av avgifter för personalens deltagande i fortbildning. 

Deltagande organisation (Participating Organisation)

Organisation som deltar i ett projekt inom Erasmus+, antingen som koordinator eller partner.  Även om en informell ungdomsgrupp inte är en registrerad organisation behandlas den i förvaltningen av bidragen på samma sätt som organisationer.

Deltagare med begränsade möjligheter (Participants with fewer opportunities) 

Personer som har olika hinder för att delta i programmet. Sådana hinder kan vara till exempel funktionsnedsättning eller hälsorelaterade, ekonomiska, sociala, geografiska eller diskrimineringsrelaterade skäl. Programmet erbjuder tilläggsfinansiering (inkluderingsstöd och särskilda kostnader) för dessa deltagare.

Enhetsbelopp (Lump sum) 

En finansieringsmodell som används i Partnerskap för samarbete (KA2) där bidraget är något av de på förhand fastställda bidragsbeloppen, till exempel 30 000 eller 250 000 euro. 

Enhetskostnad (Unit cost)

En del av projektets budget grundar sig på belopp som kommissionen färdigt har fastställt. Sådana är till exempel resebidrag (baserat på avståndet mellan avgångs- och destinationsorten) och individuellt stöd (baserat på mobilitetens längd och destinationslandet). 

EU Login-kod (EU Login)

EU Login är Europeiska kommissionens autentiseringstjänst för dem som använder  datasystemen Med EU Login får du tillgång till kommissionens olika webbtjänster, till exempel  registreringssystemet för sökande och ansökningsportalen, samt när du fått projektfinansieringen till verktygen för projektadministration. 

Europeiska unionens medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet (European Union Member States and third countries associated to the Programme)

EU:s medlemsstater och länder utanför EU (Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet) som deltar fullt ut i programmet Erasmus+.   

Tredjeländer som inte är associerade till programmet (Third countries not associated to the Programme)

Alla länder som inte nämns ovan är tredje länder som inte är associerade till programmet. Dessa länder kan delta i en del av programmets insatser.  

Flerformsmobilitet (blended mobility)

Flerformsmobilitet är en kombination av fysisk mobilitet och en virtuell komponent som möjliggör webbaserat kollaborativt kunskapsutbyte eller grupparbete.  

Force majeure (Force majeure, FM)

Oväntad och exceptionell situation eller händelse som leder till att den verksamhet eller aktivitet som ingår i projektet avbryts eller återkallas.     

Förberedande besök (Preparatory visit)

Besök i den mottagande organisationens land inför mobilitetsinsatserna för att förbereda dem och säkerställa kvaliteten.

  Förfinansiering (Prefinancing payment)

  Förfinansiering betalas i början av projektet och utgör i allmänhet antingen 80 eller 40 procent av hela det beviljade bidraget. Syftet med förfinansieringen är att erbjuda förmånstagaren kontanta medel för att genomföra projektet. 

  Förmånstagare (Beneficiary)

  När man beslutar att finansiera ett projekt blir den sökande förmånstagare och får Erasmus+-bidrag. Förmånstagaren undertecknar ett bidragsavtal med det nationella programkontor eller genomförandeorgan som finansierat projektet.

  Försäkran på heder och samvete (Declaration on Honour, DoH)

  Som en del av ansökningsdokumenten ska de sökande lämna in en undertecknad försäkran på heder och samvete, med vilken de intygar riktigheten i ansökan och uppgifterna om den sökande organisationen. Försäkran på heder och samvete undertecknas av den rättsliga företrädaren.  

  Grönt resande (Green travel)

  Resa med utsläppssnåla transportmedel under den största delen av resvägen, t.ex. buss, tåg eller samåkning. 

  Inbjudan att lämna in förslag (Call for Proposals)

  Kommissionens kungörelse om att man kan lämna i projektförslag. I kungörelsen finns information om vilka insatser som kan sökas och ansökningstiderna för dem.  

  Individuellt stöd (Individual support)

  Deltagarnas och medföljande personers vistelsekostnader under insatsen; till exempel inkvartering och måltider. 

  Inkluderingsstöd (Inclusion support)

  Kostnaderna för att organisera utbyten för deltagare med begränsade möjligheter. Till exempel specialarrangemang för rullstolsburna: invataxi, tillgänglig inkvartering osv. 

  Insats (Action)

  En enskild projekttyp i programmet Erasmus+. Finansieringsreglerna och ansökningsanvisningarna skiljer sig från varandra enligt insats.  

  Internationell (international) vs. transnationell (transnational) 

  Insatser i programmet Erasmus+ är transnationella om de omfattar minst två EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.  

  Insatser i programmet Erasmus+ är internationella om de omfattar minst ett tredjeland som inte är associerat till programmet. I Finland kallas programmets internationella insatser ibland "globala" för att åtskiljas från gränsöverskridande instanser inom Europa. 

  Konsortium (Consortium)

  En grupp av flera deltagarorganisationer som förenar sina krafter för att förbereda, genomföra och följa upp projektet.  

  Koordinator/koordinerande organisation (Coordinator / Coordinating Organisation)

  Den organisation i konsortiet som ansöker om bidrag från programmet Erasmus+ och administrerar projektet i partnergruppens namn. 

  Koordinatorn är ofta också den kontaktperson för projektet som det nationella programkontoret kontaktar i fråga om projektet.  

  Mandat (Mandate) 

  Partnerorganisationer som deltar i partnerskap för samarbete (KA2) och vissa mobilitetsinsatser (KA1) med mandat ger projektkoordinatorn fullmakt att ansöka om projektfinansiering i deras namn. 

  Medföljande person (Support person)

  En person som följer med deltagare (studerande, personal, ungdomar eller ungdomsarbetare) under den tid då mobilitetsverksamheten genomförs för att ge stöd och assistans samt bistå deltagarens effektiva lärande under mobiliteten.  

  Mottagande organisation (Recieving organisation)

  En deltagande organisation som tar emot deltagare och ordnar aktiviteter inom ett Erasmus+-projekt.  

  Nationellt programkontor (National Agency, NA)

  Det organ som på nationell nivå i en medlemsstat eller i ett tredjeland som är associerat till programmet ansvarar för att förvalta genomförandet av programmet. Varje land kan ha ett eller flera nationella programkontor. Utbildningsstyrelsen har hand om uppgiften som Finlands nationella programkontor.  

  OID-kod (Organisation Identity Code, OID)

  I programmet Erasmus+ finns två registreringskoder, en OID-kod och en PIC-kod. OID-koden används när man ansöker om finansiering från Utbildningsstyrelsen. OID-koden identifierar din unika organisation bland alla organisationer som deltar i programmet Erasmus 

  Organisationsstöd (Organisation support, OS)

  Organisationsstöd kan användas för alla kostnader som orsakas av projektet; även för dem som inte täcks av andra budgetkategorier. 

  Partnerorganisation (Partner)

  En organisation som officiellt deltar i ett projekt som en av förmånstagana, men inte som koordinator. 

  PIC-kod (Participant Identification Code, PIC) 

  I programmet Erasmus+ finns två registreringskoder: en OID-kod och en PIC-kod. PIC-koden används när man ansöker om finansiering från Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA) i Bryssel. Det nämns alltid skilt i ansökningskungörelsen om ett bidrag ska sökas från genomförandeorganet. 

  Programområde (Key Action, KA) 

  Insatserna i programmet Erasmus+ är indelade i tre så kallade programområden (Key Actions). Programområdena är: 

  • programområde 1: mobilitet i utbildningssyfte (KA1)
  • programområde 2: samarbete som främjar innovation och utbyte av god praxis (KA2)
  • programområde 3: stöd till politisk reform och samarbete (KA3) 

  Resebidrag (Travel)

  Bidrag till deltagarnas och de medföljande personernas kostnader för tur- och returresan från ursprungsorten till platsen för verksamheten. 

  Slutbetalning (Final Payment)

  Slutbetalningen betalas efter att projektets slutrapport granskats. Storleken bestäms utifrån projektets rapporterade kostnader. Slutbetalningen kan också vara en faktura med vilken redan betald men oanvänd förfinansiering återkrävs. 

  Språkstöd (Linguistic support)

  Språkutbildning och språkundervisningsmaterial som stöder deltagarnas kunskaper i det språk som används under mobilitetsperioden. 

  Språkstöd på nätet (Online Language Support, OLS) 

  Programmet erbjuder språkstöd för dem som deltar i mobilitetsinsatser. Språkstöd ges i första hand på Erasmus+ plattform för språkstöd på nätet (Online Language Support, OLS). Med hjälp av Erasmus+-språkstöd på nätet kan deltagarna bedöma, öva och förbättra sina språkkunskaper. 

  Sändande organisation (Sending organisation)

  En deltagande organisation som sänder en eller flera deltagare till en insats inom ett Erasmus+-projekt.  

  Särskilda kostnader (Exceptional costs)

  Kostnader som grundar sig på faktiska kostnader och som inte täcks av andra budgetkategorier. Omfattar visum och tillhörande kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer, läkarintyg och höga resekostnader. 

  Sökande (Applicant)

  Organisation eller informell ungdomsgrupp som lämnar in en ansökan om bidrag.