Målet för yrkesutbildningen är att utbilda yrkeskunniga personer samt att stöda de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar.

Yrkesutbildningens grundläggande principer:

  • Kompetensinriktning. Den studerande kan förvärva sitt kunnande på många olika sätt. Under utbildningens gång ska utbildningsanordnaren identifiera det kunnande som den studerande tidigare förvärvat samt ta reda på vilket kunnande den studerande behöver.
  • Individualitet och kundorientering. I planeringen av utbildningen  beaktas den studerandes behov av kunnande samt hens studiefärdigheter, livssituation och karriärplaner. Individuella studievägar för de studerande innebär att studiernas innehåll och studietiden kan variera för olika studerande. 
  • Arbetslivsorientering. Utbildningen planeras och genomföras i samarbete med arbetslivet. Yrkesutbildningens utbud, tjänster och verksamhetsformer utvecklas tillsammans med utgångspunkt i arbetslivets behov. Utbildningen som ordnas på arbetsplatsen stärker arbetslivsorienteringen i utbildningen.

En studerande som har avlagt en yrkesinriktad examen har behörighet att fortsätta sina studier vid yrkeshögskola eller universitet.