Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsmanual för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken


Säkerhetsmanualen ger konkreta modeller bland annat för att planera helhetssäkerheten, identifiera och förebygga risker samt samordna och genomföra planer. Säkerhetsmanualen uppdateras för närvarande.

Syftet med säkerhetsmanualen för undervisningsväsendet är att ge dem som ordnar och tillhandahåller småbarnspedagogik, undervisning och utbildning, daghemsföreståndare och rektorer samt dem som äger och underhåller daghemsbyggnader och skolor praktisk vägledning för att planera och organisera säkerheten.

 

Säkerhetens delområden

alt-text (optional, uses title if not set)

Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet förutsätter en trygg och hälsosam omgivning. Trygga byggnader, konstruktioner, möbler och apparater samt en trygg och säker närmiljö är en del av den fysiska säkerheten.

alt-text (optional, uses title if not set)

Social säkerhet

Varje människa har ett grundläggande behov att höra till en grupp och vara del av en gemenskap. Social säkerhet omfattar aspekter av delaktighet, deltagande och växelverkan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Psykisk säkerhet

Barnen, eleverna och studerandena har rätt att växa upp i en psykiskt trygg miljö. Den psykiska uppväxt- och lärmiljön omfattar aspekter som gäller känslan av trygghet eller otrygghet samt kognition.

alt-text (optional, uses title if not set)

Pedagogisk säkerhet

Pedagogisk säkerhet omfattar en trygg och säker uppväxt- och lärmiljö, nätverk mellan barn och vuxna och uppmuntrande stöd och handledning.

Ledning av säkerheten

alt-text (optional, uses title if not set)

Ledning av säkerheten

Den övergripande säkerheten blir till genom säkerhetesledning på alla områden. På den här sidan presenteras EduSafe-projektets modell för att hantera den övergripande säkerheten samt redogörs närmare för proaktiv verksamhet och hantering av störningssituationer samt för kriskommunikation.

alt-text (optional, uses title if not set)

Organisering och ledning av säkerheten inom småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik som ordnas i en trygg och säker miljö bidrar till att skapa en lugn atmosfär som stödjer barnens uppväxt och lärande och samt ökar barnens och de anställdas välbefinnande. På den här sidan hittar du information om särdragen i säkerheten inom småbarnspedagogiken.

alt-text (optional, uses title if not set)

Organisering och ledning av säkerheten inom den allmänbildande utbildningen

Ledningen av säkerheten är ett systematiskt arbete som alla i skolan ska delta i. På den här sidan hittar du information om bland annat tryggheten under skolresor, om administrering av läkemedel till barn och om farliga arbeten inom den grundläggande utbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Organisering och ledning av säkerheten inom yrkesutbildningen

Alla läroanstalter är olika och för att planera säkerhetsarbetet förutsätts alltid kännedom om de lokala omständigheterna. Att leda säkerheten vid en yrkesläroanstalt är i stor mån yrkesövergripande samarbete.

alt-text (optional, uses title if not set)

Arbetarskydd och -säkerhet

Anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning är enligt lagen förpliktade att se till säkerheten som berör arbetet och arbetsförhållandena. På sidan redogörs också för särdragen inom yrkesutbildningen i fråga om arbetarskydd och en trygg arbetsmiljö.

alt-text (optional, uses title if not set)

Samarbetspartner

Olika instanser inverkar på tryggheten och säkerheten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet. För att arbetet för att främja säkerheten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet ska vara effektivt förutsätts att man kontinuerligt samverkar och kommunicerar med samarbetsnätverket.

Planer och dokument

alt-text (optional, uses title if not set)

Planer för småbarnspedagogisk verksamhet, undervisning och elev- och studerande…

På sidan hittar du information om planen för småbarnspedagogik, läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, om grunderna för yrkesinriktade examina och om planerna för elev- och studerandevård.

alt-text (optional, uses title if not set)

Plan för jämställdhet och likabehandling

Syftet med planen för jämställdhet och likabehandling är att främja det arbete som görs för jämställdhet och likanehandling i skolorna och läroanstalterna. Planen för jämställdhet och likabehandling görs upp och uppdateras i samarbete med personalen och eleverna och de studerande.

alt-text (optional, uses title if not set)

Planer i anslutning till arbetarskydd, arbetshälsa och en trygg arbetsmiljö

Arbetsgivaren ska utarbeta ett verksamhetsprogram för att främja arbetskyddet och upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga. Arbetsgivaren ska också ha en skriftlig plan för företagshälsovården samt ett antidrogprogram.

alt-text (optional, uses title if not set)

Planer i anslutning till räddningssäkerhet

Syftet med att göra upp en räddningsplan är att på förhand avlägsna faror och planera åtgärder för nödsituationer och olyckor. På sidan hittar du mera information om hur en räddningsplan görs upp.