Nyheter

Checklista för övergången till distansundervisning vid de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen

Aktuellt Grundläggande utbildning Coronaviruset
Regeringen beslutade den 25 februari 2021 att den grundläggande utbildningens högre årskurser samt andra stadiet på områden som befinner sig i samhällsspridnings- och accelerationsfasen styrs till att övergå till distansundervisning den 8–28 mars. Övergången till distansundervisning i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen genomförs som exceptionella undervisningsarrangemang i enlighet med 20 a § i den gällande lagen om grundläggande utbildning, vilket betyder att utbildningsanordnaren fattar beslut om övergången till distansundervisning efter kommunens eller regionförvaltningsverkets beslut i frågan. Beslutet kan fattas för högst en månad åt gången.
Tyttö opiskelee

I distansundervisningen fortsätter arbetet i enlighet med den lokala läroplanen och timfördelningen samt enligt den läsordning som gjorts upp för distansundervisningen. Som stöd för arbetet fungerar också de allmänna lokala riktlinjerna för hur distansundervisningen, stödet för lärandet samt andra tjänster och förmåner ska ordnas under den tid undervisningen ordnas på distans. I distansundervisningen är det särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid kommunikationen mellan lärarna och eleverna.

Se till följande vid övergången till distansundervisning:

  • Det finns tillgång till digitala verktyg, förbindelser och material som behövs i distansundervisningen.
  • Man har planerat hur tjänsterna för stödet för lärande säkerställs och hur skolmåltiden eller utdelningen av kassar med matvaror ordnas.
  • Vårdnadshavarna får på förhand information om övergången till distansundervisning och om eventuella ändringar i verksamhetssätten som distansundervisningen orsakar. Fäst särskild uppmärksamhet vid det pedagogiska stödet för elever med invandrarbakgrund och vid informationen till deras vårdnadshavare.
  • Påminn i informationen till vårdnadshavarna om att det även i distansundervisningen är skolan och lärarna som har ansvaret för undervisningen och lärandet, även om undervisningen genomförs på annat sätt och med andra redskap.
  • Påminn personalen om att det är tillåtet och skäl att anpassa tidigare förfaringssätt samt tillämpa nya modeller för att uppnå läroplanens mål så att undervisningen motsvarar de egna elevernas behov i undervisningssituationen på distans. Vid förändringar är det viktigt att också ta hand om sin egen ork, och komma ihåg att man inte behöver eftersträva perfektion.

Vid exceptionella förhållanden är det möjligt att genomföra undervisningen på olika sätt som stöder målen för lärandet och undervisningen. Vid själva distansundervisningen är det särskilt viktigt att säkerställa följande:

  • Se till att kommunikationen kan fungera smidigt mellan läraren och eleven samt mellan eleverna i gruppen under den tid undervisningen ordnas på distans.
  • Distansundervisningen handlar inte bara om att ge inlärningsuppgifter åt eleverna, även om det fortfarande är möjligt att ge övningar som eleverna utför självständigt precis som i närundervisningen.
  • Skoldagen framskrider enligt läsordningen med raster och lunchpaus, vilket ger dagen både rytm och regelbundenhet.
  • Personalen har möjlighet att få stöd i det egna arbetet och det är möjligt att till exempel dela med sig av goda modeller till sina kolleger.

Anvisningen Ordnande av grundläggande utbildning från och med 1.1.2021 som finns på Utbildningsstyrelsens webbplats innehåller centrala instruktioner för hur man förbereder sig för och övergår till exceptionella undervisningsarrangemang. Även ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft den 22 februari medför skyldigheter för utbildningsanordnarna.