Nyheter

Missa inte årsklockan för understöd och finansiering 2023!

Aktuellt Finansiering
Vi har skapat en årsklocka för Utbildningsstyrelsens statsunderstöd och finansiering för internationalisering år 2023 på vår webbplats. Vi uppdaterar och kompletterar årsklockan under året när nya ansökningsomgångar öppnar eller ansökningstiderna preciseras. Lägg nästa års ansökningsomgångar på minnet redan nu!
Kalender

Utbildningsstyrelsen beviljar varje år cirka 150–200 miljoner euro i statsunderstöd och finansiering för internationalisering. Tidplanen för understöd och finansiering för internationalisering 2023 finns nu i sin helhet på vår webbplats under tidsplan för understöd och finansiering 2023.

Med statsunderstöden stöds utveckling och verksamhet i anslutning till utbildning och småbarnspedagogik. Med understöden möjliggörs till exempel olika utvecklingsprojekt för utbildning, försök med nya tillvägagångssätt eller inledning av helt ny verksamhet inom småbarnspedagogik, i skolor eller vid läroanstalter. Vi beviljar dessutom allmänna understöd för finansiering av de sökandes basverksamhet eller en del av basverksamheten.

De statsunderstöd som ingår i årsklockan förverkligas på villkoret att riksdagen godkänner anslagen för ansökningarna i statsbudgeten. Eventuella ändringar eller nya ansökningsomgångar som senare offentliggörs läggs till i årsklockan när de bekräftas.

– En stor del av de understöd som beviljas år 2023 är redan bekanta från tidigare år. Det är möjligt att förbereda sig inför att ansöka redan på förhand genom att ta del av ansökningsbehörigheten, målen, bedömningskriterierna för beviljande och målgrupperna för understöden för ansökningarna 2022 på vår webbplats, säger undervisningsrådet Matti Ranta.

Ansökningstiden för statsunderstöd är vanligtvis ungefär sex veckor och de är i huvudsak riktade till anordnare av småbarnspedagogik och utbildning. Statsunderstöd för småbarnspedagogik och utbildning beviljas även av undervisnings- och kulturministeriet.

– I bästa fall har projekt som beviljats statsunderstöd erbjudit en möjlighet till betydande nationell och internationell utveckling inom småbarnspedagogik, i skolor och vid läroanstalter. Inspirerande exempel är bland annat tutorlärarverksamheten och olika utvecklingsprojekt med fokus på innovativa lärmiljöer och digitalt lärande samt resultaten av dessa.

Internationellt samarbete och kompetens

Utbildningsstyrelsen stöder också internationaliseringen i det finländska samhället och inom det internationella samarbetet. Vi samordnar program för praktik, utbyte och stipendier och nationella finansieringsprogram. Vi ansvarar inom vårt verksamhetsområde för implementeringen av och kommunikationen om EU-program och nordiska program i Finland.

Största delen av finansieringen för internationalisering som beviljas har redan bekräftats enligt årsklockan.

– Även med hjälp av finansieringen för internationalisering har man kunnat genomföra betydande utveckling. Läroanstalter och organisationer har till exempel utbytt god praxis, utvecklat gemensamma studieavsnitt, skapat nya verksamhetsmodeller och metoder, utvecklat förfaranden inom ungdomsarbete och främjat europeisk motions- och idrottspolitik i samarbete med sina internationella partner. Med hjälp av de individuella stipendierna har elever, studerande och andra deltagare kunnat utveckla sin internationella kompetens och yrkesskicklighet, säger programsakkunnig Anna-Maria Strengell.

Stöd och råd

Vi producerar och erbjuder anvisningar, information, projektspecifik rådgivning och projektseminarier för de sökande till stöd under ansökningsprocessen. Närmare anvisningar, villkor och bedömningsgrunder för alla understöd och finansieringen publiceras med ett separat ansökningsmeddelande på vår webbplats senast när ansökningstiden inleds.