Nyheter

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sina anvisningar om sekretess, dataskydd och förvaring av uppgifter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Aktuellt Förskoleundervisning Småbarnspedagogik Digitalisering
I de uppdaterade anvisningarna på Utbildningsstyrelsens webbplats finns svar på vanliga frågor om sekretess, dataskydd och förvaring av uppgifter. Det finns bland annat information om vilka uppgifter om barnet som kan antecknas i de pedagogiska dokumenten inom småbarnspedagogiken och till vem uppgifter kan lämnas ut.
Barnet och vuxen går hand i hand ute på gården

Alla myndighetshandlingar är i regel offentliga och även inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen ska man på begäran lämna ut uppgifter som ingår i en offentlig handling. Alla handlingar inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är dock inte offentliga. Till exempel är barnets plan för småbarnspedagogik sekretessbelagd i enlighet med 40 § i lagen om småbarnspedagogik. Att ett barn deltar i småbarnspedagogik är dock inte i sig en sekretessbelagd uppgift. När man bedömer om uppgifter inom småbarnspedagogiken är offentliga eller inte följer man lagen om småbarnspedagogik, som innehåller bestämmelser om sekretess. Inom förskoleundervisningen följer man lagen om grundläggande utbildning. Inom både småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen följer man även lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

En förälder eller annan vårdnadshavare har i regel rätt att ta del av dokument som gjorts upp för det egna barnet. Information som är nödvändig för att anordna småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen kan även lämnas ut till en annan anordnare. Om barnets individuella plan för småbarnspedagogik innehåller uppgifter som inte är nödvändiga för anordnandet av barnets småbarnspedagogik eller förskoleundervisning, ska den lämnas ut endast till de delar som det är nödvändigt.

Anvisningarna för sekretess, dataskydd och förvaring av uppgifter tillämpas även på småbarnspedagogik och förskoleundervisning som ordnas eller tillhandahålls av en privat serviceproducent. 

På Utbildningsstyrelsens webbplats hittar yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning nu svaren på bland annat följande frågor: hur och till vem kan uppgifter lämnas ut, vilka uppgifter får antecknas i pedagogiska dokument och vad ska man beakta med tanke på dataskydd och förvaring av pedagogisk dokumentation? Webbplatshelheten uppdateras vid behov.

Mer information om dataskydd finns på webbsidan Dataskyddskompetens i småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen. Informationen om dataskydd på sidan utgår bland annat från centrala begrepp och beskrivningarna av digital kompetens.

Mer information:

Svenskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning: undervisningsrådet Charlotta Rehn fornamn.efternamn [at] oph.fi 
Undervisningsrådet Kati Kaplin-Sainio fornamn.efternamn [at] oph.fi 
Undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen fornamn.efternamn [at] oph.fi 
Jurist Heidi Ruonala fornamn.efternamn [at] oph.fi