Nyheter

Vilka uppgifter kan utbildningsanordnaren lämna ut till elev- och studerandevårdstjänsterna?

Aktuellt Elev- och studerandevård
Vi har sammanställt anvisningar på vår webbplats om vilka uppgifter utbildningsanordnaren kan lämna ut till yrkesutbildade personer inom elev- och studerandevårdstjänsterna, det vill säga kuratorer, psykologer och hälsovårdare, för anordnandet och genomförandet av elev- och studerandevårdstjänster. Frågor som gäller utlämnande av uppgifter blev aktuella när välfärdsområdena inledde sin verksamhet den 1 januari 2023 och ansvaret för anordnandet av elev- och studerandevårdstjänster övergick till välfärdsområdena.
 Människor vid bordet med datorer.

I stödmaterialet som är riktat till de ansvariga för utbildningsanordnarens elektroniska system behandlas den centrala lagstiftningen som gäller utlämnande av uppgifter och vanliga frågor om utlämnande av uppgifter, tidsbokning och kommunikation inom elev- och studerandevården. Utbildningsanordnaren avgör hur uppgifterna lämnas ut till elev- och studerandevårdstjänsterna på ett smidigt sätt och vilka begränsningar enligt yrkesgrupp som görs i de lagstadgade uppgifterna i utbildningsanordnarens elektroniska system. I stödmaterialet ingår svar på vanliga frågor om rätten att få information för kuratorer, psykologer och hälsovårdare.  

– Det är viktigt att kurator, psykologer, hälsovårdare och läkare så fort som möjligt får tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete och som de enligt lagen har rätt att behandla. Detta är viktigt även för att elevernas och de studerandes lagstadgade rätt till elev- och studerandevårdstjänster ska förverkligas. Här behövs fungerande samarbete mellan utbildningsanordnaren och välfärdsområdet, säger undervisningsråd och enhetschef Laura Francke.

Stödmaterialet innehåller även de scheman som hittills utarbetats inom arkitekturarbetet under ledning av undervisnings- och kulturministeriet. I schemana presenteras vilka uppgifter kuratorer, psykologer och hälsovårdare behöver i sitt arbete och vilka uppgifter de enligt lagen har rätt till. I arkitekturarbetet deltog undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen samt social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Visma Oy och Kuntien Tiera Oy. Arkitekturschemana har utarbetats av CSC – IT-centret för vetenskap.

I stödmaterialet ingår bland annat information om vilka uppgifter utbildningsanordnaren kan lämna ut till yrkesutbildade personer inom elev- och studerandevårdstjänsterna med stöd av lagen och när elevens/den studerandes eller vårdnadshavarens samtycke krävs. Utbildningsanordnaren behöver till exempel inte samtycke för att lämna ut elevens/den studerandes namn och klass eller grupp till hälsovårdaren för anordnandet av hälsoundersökningar. Kuratorer och psykologer har även rätt att utan samtycke få uppgifter om eleven/den studerande och vårdnadshavaren i flera situationer som fastställs separat i lagen.

I lagstiftningen stadgas inte uttryckligen hur de olika uppgifterna ska lämnas ut (tekniskt gränssnitt, elektronisk förbindelse eller något annat sätt) från utbildningsanordnarna till välfärdsområdena. Tillämpningen av lagstiftningen är i detta avseende öppen för tolkning. Utbildningsstyrelsen saknar utgående från den gällande lagstiftningen befogenhet att utfärda en rekommendation om hur uppgifter ska lämnas ut i enskilda fall. För närvarande ska utbildningsanordnaren i enlighet med den gällande lagstiftningen tillämpa de allmänna principerna i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. De här allmänna principerna presenteras närmare i stödmaterialet. Utbildningsanordnaren fattar beslut om utlämnandet av uppgifter i elektroniska system, såsom Wilma, till yrkesutbildade personer inom elev- och studerandevårdstjänsterna.

Arbetet för smidigare överföring av uppgifter från utbildningsanordnaren till elev- och studerandevårdstjänsterna fortsätter

Enligt regeringsprogrammet ska tillgången till tjänster, kontinuiteten hos tjänster och informationsutbytet mellan olika aktörer och myndigheter säkerställas med nödvändiga ändringar i lagstiftningen. För lagberedningen svarar undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet som en del av statsrådet. Arkitekturarbetet under ledning av undervisnings- och kulturministeriet fortsätter. Under hösten 2023 kompletteras arkitekturschemana för processerna inom elev- och studerandevården, bland annat när det gäller skol- och studerandehälsovård, och beskrivningen av uppgifterna i huvuddatagrupperna specificeras.

– Vi kommer att informera genast när vi vet mer. Tills dess är det viktigt att verksamhetsförutsättningarna för elev- och studerandevården och tillgången till elev- och studerandevårdstjänster tryggas, för att elevernas och de studerandes lagstadgade rättigheter ska förverkligas på bästa möjliga sätt, konstaterar Laura Francke.

Delta i Utbildningsstyrelsens webbinarium

Utbildningsstyrelsen ordnar ett avgiftsfritt webbinarium i november som är öppet för alla. Webbinariets språk är finska, men det är möjligt att ställa både förhandsfrågor och frågor under webbinariet på svenska. Webbinariet ordnas 14.11.2023 kl. 14–16. Du kan skicka förhandsfrågor med koppling till webbinariets tema fram till 31.10.2023. Skicka dina frågor och anmäl dig till webbinariet här. Webbinariet bandas och inspelningen samt materialet och svaren på förhandsfrågorna publiceras på Utbildningsstyrelsens webbplats.

 

Mer information:

Undervisningsråd, jurist, enhetschef Laura Francke, laura.francke [at] oph.fi