Grunderna för de yrkesinriktade examina ger riktlinjer för anordnandet av utbildningen samt planeringen och genomförandet av de studerandes individuella studievägar. Utbildningsstyrelsen fastställer examensgrunderna. Beredningen av dem sker i samarbete med arbets- och näringslivet, utbildningsanordnarna och övriga intressegrupper.

Examensgrunderna beskriver det kunnande som krävs i varje examen.

  • I grunderna för en yrkesinriktad grundexamen beskrivs de breda grundläggande yrkesfärdigheter som ingår branschens arbetsuppgifter samt det mer specifika kunnande som ingår i de olika delområdena i arbetslivet.
  • I grunderna för en yrkesexamen beskrivs ett kunnande som är djupare än det som krävs i en grundexamen eller som gäller mer avgränsade arbetsuppgifter. 
  • I grunderna för en specialyrkesexamen beskrivs ett yrkeskunnande som är djupare än det som krävs för en yrkesexamen eller ett branschövergripande kunnande. 

I examensgrunderna fastställer man

  • kompetensområden
  • examensbenämningarna
  • uppbyggnaden av examen i examensdelar
  • krav på yrkesskicklighet och mål för kunnande i examensdelarna
  • bedömning av kunnande.