De yrkesinriktade examensgrunderna ligger som grund för anordnandet av utbildningen samt planeringen och genomförandet av de studerandes individuella studievägar. Utbildningsstyrelsen fastställer examensgrunderna. Beredningen av dem sker i samarbete med arbets- och näringslivet, utbildningsanordnarna och övriga intressentgrupper.