Observera: Texten uppdateras mellan juli och augusti för höstterminen 2022.

Då coronapandemin möjligtvis lättar får vi tillsammans arbeta för att skapa en ny, smidig, välmående och trygg vardag under våren 2022. Det viktiga är att trygga positiva rutiner som stärker samhörigheten och gemenskapen, att sörja för personalens och de studerandes ork samt att säkerställa de studerandes möjligheter att lära sig och att i tillräcklig mån få handledning och stöd.
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Sidorna uppdateras inte längre. Den här sidan uppdaterades senast sommaren 2022.

När man förbereder sig för vårterminen 2022 ska man utgå från att de studerande i allt högre grad och långvarigt deltar i närundervisning, och därmed är det bra att lokalt planera hur återhämtningen från den exceptionella situation som coronaviruset har orsakat ska genomföras. På lokal nivå kan coronasituationen också förutsätta beredskap för att övergå till distansundervisning. Stödmaterial för detta finns på sidan Beredskap för situationer som coronaviruset föranleder i den grundläggande utbildningen för vuxna fr.o.m. 1.1.2022

Detta stödmaterial innehåller information om vad det är skäl att fästa uppmärksamhet vid när man på lokal nivå planerar undervisningen och återhämtningen från coronaviruspandemin då terminen börjar. Coronapandemins effekter till exempel på ordnandet av undervisningen eller mängden distansundervisning har varierat på olika håll i Finland, vilket också innebär att åtgärderna som behövs för återhämtningen från pandemin kan se olika ut på olika områden. Även om coronasituationen inte har medfört exceptionella undervisningsarrangemang på alla områden, är det möjligt att den exceptionella tiden har försvårat sådana problem på lokal nivå eller individnivå som uppkommit redan tidigare. Det kan också förekomma skillnader inom en region, hos en utbildningsanordnare eller i en skola. Se även materialet från det svenskspråkiga webbinariet inför höstterminen 2021. Webbinariet behandlar både återhämtning och fortsatt beredskap och är gemensamt för alla utbildningsformer.

Följderna av coronapandemin kan vara långvariga och distansundervisningen och de avvikande arrangemangen i närundervisningen våren 2020 kan fortfarande ha konsekvenser. På lokal nivå kan pandemin också ha haft konsekvenser för välbefinnandet och lärandet. Det är skäl att på olika sätt utreda och åtgärda dessa. I synnerhet sådana studerande som redan tidigare har haft svårigheter har också lidit av coronasituationen.

Under vårterminen 2022 är det bra att planera följande som berör ordnandet av skolarbetet:

  • Hurdana åtgärder behövs för återhämtningen från situationen med coronapandemin?
  • Hur kan man stärka de studerandes framtidstro?
  • Hur ska man stödja återgången till läroanstalten och de studerandes lärande efter coronapandemin eller de brister i lärandet som pandemin orsakat?
  • Hur säkerställer man det pedagogiska stödet som de studerande med invandrarbakgrund eventuellt behöver för sina studier?
  • Hur säkerställer man att rättigheterna för studerande med invandrarbakgrund (till exempel undervisning i eget modersmål, åskådningsämnen) samt att tjänster som behövs för att uppfylla rättigheterna för personer med en funktionsnedsättning, eller rimliga anpassningar av dem, förverkligas, ifall det inte har varit möjligt att till fullo ordna dessa på grund av pandemin?
  • Hur stöder och ökar man välbefinnandet, delaktigheten och gemenskapskänslan då höstterminen inleds?
  • Hur förebygger man ensamhet och marginalisering bland de studerande?
  • Hur ska man kartlägga situationen och bedöma stödbehovet för dem som varit borta länge från undervisningen?
  • Vad finns det skäl att ta i beaktande när det gäller ledningens verksamhetssätt och värnandet om personalens välbefinnande?