När coronapandemin möjligtvis lättar är målet att tillsammans bygga upp en smidig, välmående och trygg vardag. Förutom återhämtningen från coronapandemin har även Rysslands attack mot Ukraina kunnat påverka stämningen vid läroanstalterna. De exceptionella händelserna som inträffat samtidigt har konsekvenser för läroanstalternas verksamhet.
Tyttö kiristää ruuvia

Sidorna uppdateras inte längre. Den här sidan uppdaterades senast sommaren 2022.

Det är bra att fästa uppmärksamhet vid återhämtningen redan under kriserna. Under exceptionella förhållanden är det viktigaste att trygga en så vanlig och bra vardag som möjligt för de studerande. Samtidigt är det viktigt att beakta hela personalens, även ledningens, välbefinnande och ork. Det är viktigt att personalen kan fokusera på undervisningen, utbildningen och handledningen. Under de exceptionella förhållandena har man också kunnat lära sig nytt och hitta nya verksamhetssätt och styrkor som kan användas även i framtiden. På samma sätt har det eventuellt också varit nödvändigt att införa verksamhetsmodeller som det finns skäl att avstå från när situationen stabiliserats.

Läroanstalternas ledning och personal har gjort ett mycket viktigt och fint arbete för att trygga lärandet, välbefinnandet och läroanstalternas vardag trots coronasituationen. Vid läroanstalterna har man lyckats utveckla resiliensen och kriståligheten, som fortfarande behövs. Konsekvenserna av coronapandemin kan bli långvariga och de kan även uppstå med fördröjning. Konsekvenserna av pandemin är sammankopplade med konsekvenserna av andra kriser och man kan inte nödvändigtvis längre entydigt identifiera vad konsekvenserna beror på.

Samtidigt som vi återhämtar oss från coronapandemin införs en stor nationell reform för utvidgad läroplikt. Utvidgningen av läroplikten har särskilt fokuserat på att stärka stödet för de studerandes välbefinnande och lärande, delaktigheten och samhörigheten.

Syftet med detta material från Utbildningsstyrelsen är att stödja utbildningsanordnare och läroanstalter i deras återhämtning från de exceptionella förhållandena under de senaste åren. Ur stödmaterialet framgår det vad som är bra att beakta vid början av läsåret 2022–2023 när det gäller planeringen av utbildningen och den övriga verksamheten och vid återhämtningen efter coronapandemin. I materialet har man utgående från forskning och utredningar sammanställt information om hur pandemin har påverkat lärandet och deltagandet i utbildningen och hur man kan återhämta sig från de exceptionella förhållandena.