Europeiska unionen erbjuder pågående projekt inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren möjligheten att stödja personer som är på flykt undan kriget i Ukraina.
EU-lippuja lipputangoissa Brysselissä.

(uppdaterad 9.2.2023)

Europeiska kommissionen uppmuntrar pågående projekt inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren att anpassa sin verksamhet så att projekten kan stödja personer som är på flykt undan kriget i Ukraina. Det är frivilligt att göra anpassningar i projektverksamheten.

Det är möjligt att anpassa projektverksamheten inom alla Erasmus+-programområden (lärandemobilitet, dvs. KA1 och samarbetsprojekt, dvs. KA2) och insatser. Inom programmet Europeiska solidaritetskåren är det möjligt att ta emot volontärer från Ukraina utan att det finns en sändande organisation. 

Den anpassade verksamheten ska följa de regler som fastställts för programmen. Projektverksamheten kan anpassas eller riktas på nytt endast i ett sådant skede av ett projekt eller inom en sådan projektinsats som ännu inte har påbörjats och/eller förverkligats. 

Förmånstagaren ska begära om tillstånd för att genomföra ändringarna av det nationella programkontoret, som skilt för varje fall bedömer om ändringarna berättigar till projektbidrag. Om du planerar sådana här ändringar, ta redan i planeringsskedet kontakt med kontaktpersonen för ditt projekt. 

Den totala finansiering som beviljats projektet ändras inte trots anpassningar i verksamheten. Däremot är det ändå möjligt att utöver det redan beviljade totala understödet även beviljas inkluderingsstöd samt bidrag som täcker exceptionella kostnader. Finansieringen för projektet kan ändå endast användas för åtgärder som berättigar till bidrag. Till exempel tillåts inte anskaffning av material och tjänster som inte direkt berör projektverksamheten. 

Projektet ska fortfarande genomföras i linje med de ursprungliga allmänna målsättningarna, även om projektverksamheten skulle anpassas så att det är möjligt att stödja personer som är på flykt från Ukraina.