Nyheter

Lägesbilden för våra tjänster: smidig ansökan till studier i våra digitala tjänster och ökad internationell mobilitet

Aktuellt
Utbildningsstyrelsens uppgift är att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet samt internationalisering och sköta serviceuppgifter i anslutning till dessa uppdrag. Under perioden från början av maj till slutet av augusti som lägesbilden för tjänsterna omfattar sökte över 200 000 personer bland annat studieplats via våra tjänster. Vi erbjöd dessutom stöd till utbildningsanordnarna i aktuella frågor och gladde oss åt ökningen inom internationell mobilitet.
Utbildningsstyrelsens tjänster

Majoriteten av unga ansöker om en studieplats elektroniskt

Tjänsten Studieinfo som administreras av Utbildningsstyrelsen utvecklas som bäst för att bli en mer omfattande nationell utbildningsportal. I och med förnyelsen kommer portalen utöver information om studier för unga även ha ett större utbud av information om utbildning för personer i alla åldrar med tanke på kontinuerligt lärande.

Vid vårens gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen ansökte 76 500 personer i Studieinfo. Totalt 91 procent fick en studieplats. Resultaten av den högskolornas andra gemensamma ansökan offentliggjordes i början av juli: i den gemensamma ansökan för utbildning på finska och svenska som började under hösten deltog 142 000 personer, varav 52 300 eller 37 procent, fick en studieplats. Totalt 29 300 sökande antogs till utbildning vid en yrkeshögskola och 23 000 till utbildning vid ett universitet.

Ansökning till utbildning i Studieinfo är ett bra exempel på hur mycket ansökningsprocessen har utvecklats och underlättats för såväl de sökande som Utbildningsstyrelsen och läroanstalterna.

– Under de senaste tio åren har till exempel antalet ändringar i önskad studieplats som görs för hand vid Utbildningsstyrelsen vid gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen minskat från tusentals till några enstaka, när de sökande själva kan göra ändringarna elektroniskt. Vid den gemensamma ansökan skickas informationen om studieplatsen elektroniskt och så många som 96 procent väljer att ta emot sin plats elektroniskt. Mycket har förändrats jämfört med när jag själv ansökte om studieplats och man ringde till högskolan eller hittade resultatet på anslagstavlan , säger Utbildningsstyrelsens kundtjänstchef Annika Grönholm.

Även inloggningslösningen MPASSid som administreras av Utbildningsstyrelsen har gjort vardagen smidigare för många. Lösningen förenhetligar förmedlingen av personuppgifter i utbildningsanordnarens personregister till digitala inlärningstjänster, vilket innebär att eleverna eller de studerande och lärarna kan logga in i lärmiljöerna med de användaruppgifter som det fått av skolan eller läroanstalten.

Stöd till yrkesverksamma vid aktuella förändringar

Den här hösten började uppskattningsvis drygt 55 000 elever i årskurs 1. I augusti började cirka 64 000 elever i årskurs 7 inom den grundläggande utbildningen. Totalt studerar för närvarande över 552 000 elever och studerande i årskurs 1–9. 

Ändringarna i diskrimineringslagen och jämställdhetslagen trädde i kraft i början av juni. I lagarna har skyldigheterna som gäller trakasserier och diskriminering preciserats på alla utbildningsstadier och i fortsättningen gäller samma skyldigheter även anordnare av småbarnspedagogik. Utbildningsstyrelsen publicerade en ny webbplatshelhet om planering av jämställdhet och likabehandling i verksamheten till stöd för personalen inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Likabehandling och arbete mot rasism har varit föremål för diskussion under sommaren. På Utbildningsstyrelsens webbplats finns stödmaterial för yrkespersoner för bland annat arbete mot rasism. Under sommaren publicerades även material och svar på vanliga frågor om bland annat demokrati- och människorättsfostran, fysisk begränsning av en elev, särskilt stöd och sektorsövergripande samarbete och servicerådgivning inom småbarnspedagogiken. Allt stödmaterial finns på vår webbplats Oph.fi/sv. De mest lästa helheterna under sommaren var skolornas arbetstider och lov, anvisningar för att avlägga allmänna språkexamina och stödmaterial för Move-mätningar som mäter elevernas fysiska funktionsförmåga.

Särskilt populära bland de avgiftsbelagda utbildningstjänster och evenemang för yrkesverksamma som Utbildningsstyrelsen ordnar var Handledningsdagarna/Ohjauksen päivät 2023 som ordnades under sommaren, kursen i utbildningsförvaltning som förbereder för avläggande av examen i utbildningsförvaltning och forum för undervisning i modersmål och litteratur med temat bildning, hopp och framtid. 

Finland har lyckats i arbetet med att stödja internationell mobilitet

Enligt EU-nätverket Eurydices rapport som publicerades under våren har Finland lyckats väl med kommunikation och handledning om studerandemobilitet, anordnande av möjligheter att studera främmande språk, ekonomiskt stöd för studier utomlands samt erkännande av examina och tillgodoräknande av studier som genomförts utomlands. I rapporten konstateras att det fortsättningsvis finns utrymme för förbättring när det gäller stödet som erbjuds mobilitetsdeltagare i en utsatt ställning.

Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster erbjuder individer möjligheter till internationellt utbyte eller praktik och volontärarbete samt möjlighet att ansöka om stipendium. För organisationer erbjuds till exempel EU-program för insatser inom utbildning, ungdom och idrott, nordiska Nordplus-program, nationella program och understöd samt tjänster inom utbildningsexport.

Intresset för internationell mobilitet, det vill säga olika perioder och praktik utomlands för individer och grupper, har börjat öka igen efter pandemiåren. Vid vårens ansökningsomgång för programmet Erasmus+ beviljades till exempel totalt 40,8 miljoner euro i mobilitetsfinansiering och totalt 10,4 miljoner euro i finansiering till partnerskapsprojekt. Med hjälp av Erasmus+-partnerskapsprojekt kan man till exempel knyta kontakter och lära sig av andra, utveckla läroplaner och undervisningsmetoder, främja användningen av digitala verktyg och utveckla ungdomsarbetet. Ett fokusområde under denna ansökningsomgång var Ukraina.

Mer information:

  • Direktör Paula Merikko, Kundrelationer och information, tfn 029 533 1783, paula.merikko [at] oph.fi
  • Kundtjänstchef Annika Grönholm, tfn 029 533 1053, annika.gronholm [at] oph.fi
  • Kundupplevelsechef Elina Piskonen, tfn 029 533 1114, elina.piskonen [at] oph.fi