Enligt grundlagen har var och en rätt till liv och till personlig frihet, integritet och trygghet. Att bli mobbad bryter mot de här grundläggande rättigheterna och har många negativa och ofta långvariga konsekvenser för barns och ungas utveckling. Därför ska vi förebygga mobbning och omedelbart ingripa i mobbningsfall som framkommer. Handboken Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter innehåller anvisningar för hur elever, föräldrar och skolpersonal ska gå till väga i en mobbningssituation.

Guiden uppdateras senare att motsvara de lagändringar som trätt i kraft 1.8.2022 och 1.1.2023.

I Utbildningsstyrelsens handbok behandlas skolornas antimobbningsarbete med tyngdpunkt på förebyggande av och ingripande i mobbning. Handboken är i första hand avsett som ett stöd för antimobbningsarbetet i skolorna inom den grundläggande utbildningen och läroanstalterna på andra stadiet.

Vi har även sammanställt gyllene regler för eleverna och föräldrarna om hur man ska gå till väga i en mobbningssituation. Handboken och därtill hörande material finns bland våra publikationer och där kan du också ladda ner affischerna med de gyllene reglerna för eget bruk. På samma sida finns även presentationsmaterial som kan användas då ämnet behandlas till exempel bland lärarna.