Spetsprojektet för språkundervisning: Försöket med att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen

(C) Linda Saukko-Rauta
Försök med att tidigarelägga språkundervisningen. Bild: Linda Saukko-Rauta.

Statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram syftar till att göra Finland till ett land där man hela tiden vill lära sig någonting nytt. Målet är att höja finländarnas kompetens- och utbildningsnivå, vilket stöder förnyelsen av det finländska samhället och lika möjligheter. Genom spetsprojekt 1 inom kompetens och utbildning moderniseras lärandemetoderna och lärmiljöerna så att de kan svara på kommande utmaningar. Dessutom betonas den framtida kompetensbasen. Genom åtgärder inom ramen för språkundervisningen breddas Finlands språkreserv. Programmet Den nya grundskolan stöder ibruktagandet av de nya läroplanerna och svarar på aktuella och framtida behov inom den grundläggande utbildningen.

Sidor för spetsprojektet Den nya grundskolan på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Plock ur försöken med tidigarelagd språkundervisning (pdf)

De nya läroplansgrunderna för språkundervisningen som inleds i de lägre årskurserna har färdigställts

Utbildningsstyrelsen har färdigställt de nya grunderna för läroplanen för undervisningen i A1-språket som är gemensamt för alla elever i årskurs 1 och 2 i den grundläggande utbildningen. De nya grunderna träder i kraft 1.1.2020 och hänger samma med att språkundervisningen från och med nästa år kommer att inledas senast på våren i årskurs 1. Anordnarna av grundläggande utbildning uppdaterar sina egna lokala läroplaner i enlighet med de nya grunderna senast 31.12.2019 och tar i bruk de nya planerna i januari 2020.

En utredning om språkreserven i Finland

Undervisnings- och kulturministeriet har låtit göra en utredning om läget för språkreserven i Finland. Utredningen utgör underlag för en nationell språkstrategi och den innehåller förslag till åtgärder för att öka finländarnas språkkunskaper så att de svarar på framtidens behov.

Med språkreserv avses den sammanlagda nationella språkliga kompetensen i sin helhet: medborgarnas språkkunskaper, den språkliga kompetens vårt utbildningssystem frambringar och planeringen av språkundervisningen.

Förslagen till åtgärder och motiveringen till dem har publicerats på finska, svenska och engelska.

Ytterligare information på undervisnings- och kulturministeriets webbplats