Grunderna i cybersäkerhetskompetens i den grundläggande utbildningen

Cybersäkerhetskompetens är kompetens som förväntas av alla i ett allt mer digitaliserat samhälle. Syftet med detta material är att främja cybersäkerhetskompetensen inom den grundläggande utbildningen. I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) är kompetens i informations- och kommunikationsteknik ett omfattande kompetensområde som främjas i alla läroämnen. Beskrivningarna av digital kompetens (2022) konkretiserar målen i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen i utvecklingen av elevens kompetens. Digital kompetens består av fyra delområden som ska utvecklas systematiskt under hela den grundläggande utbildningen: praktiska färdigheter och egen produktion, ansvarsfullhet och säkerhet, informationshantering samt undersökande och kreativt arbete och växelverkan.

I materialet Grunderna i cybersäkerhetskompetens i den grundläggande utbildningen har man sammanställt avsnitt om cybersäkerhet i beskrivningarna av digital kompetens som stöd för undervisningen och för att åskådliggöra kompetensen.

Syftet med materialet är att

  • utveckla elevernas tänkande i mötet med cybersäkerhetssituationer och i prognostiseringen av den egna verksamheten,
  • väcka diskussion,
  • förbättra elevernas förmåga att fungera i onlinemiljöer,
  • konkretisera för lärarna vad som i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen avses med säkerhetskompetens som hör till digital kompetens: cybersäkerhetskompetens är ett centralt område inom digital kompetens.

    I samband med materialet Grunderna i cybersäkerhetskompetens i den grundläggande utbildningen rekommenderas att man bekantar sig med materialet Grunderna i dataekonomikompetens för den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Det är viktigt att förstå att data som samlas in om personer kan användas för många ändamål, även på ett sätt som är tvivelaktigt med tanke på säkerheten. Materialet som främjar dataekonomisk kompetens innehåller konkreta tips för att skydda de egna uppgifterna.