Att aktivitera elevens olika sinnen

Så här kan du aktivera elevens olika sinnen:

Det auditiva sinnet (lyssna och tala)

 • sjunga
 • lyssna på sånger, rim och ramsor
 • muntliga övningar

Det visuella sinnet (se)

 • läsa
 • titta på bilder och föremål
 • spela memory (koppla ord till bild)

Det taktila sinnet (göra praktiska saker med händerna)

 • spela spel
 • rita och färglägg
 • arbeta med kort

Det kinestetiska sinnet (att uppleva och känna med hela kroppen)

 • gör rörelser till ramsor och sånger
 • rör på er genom lekar, rollspel och dramatiseringar

Eleverna utvecklar ett aktivt (produktivt) och ett passivt (receptivt) ordförråd. Det aktiva ordförrådet utgörs av ord som eleven behärskar, medan det passiva ordförrådet utgörs av de ord och fraser som barnen möter och som de inte alltid förstår. Den passiva förståelsen av ord kommer ofta före den aktiva användningen. Sträva därför efter att tala så mycket svenska som möjligt.