5. På gården

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven känner igen temaord kring boende. Hen kan eventuellt berätta enkelt om sitt eget boende och förstår lätta instruktioner.

Inlärningsstoff

Stoffet utgår från vanliga former av boende i Finland med hjälp av bildkort, lättläst text och enordsövningar. Klassen kan arbeta fram en egen ordlista utgående från aktiviteterna. Stoffet tangerar även riktningar och de tre första ordningstalen. I samband med temat kan det komma fram att en del barn och elever inte bor med sina föräldrar. Det kan vara bra att fundera ut i förväg hur du behandlar detta ifall det är aktuellt i din klass.

Webbövningar

Övningarna kompletterar bokens stoff med en rimordsövning. Den stjärnmärkta övningen upprepar riktningar och ordningstal med en del nya ord.

Diskussionsfrågor i klassen

Ta hjälp av kopieringsunderlagets bildkort

- Vad finns det på elevernas gårdar? (be dem rita på tavlan)

- I hurdana hus bor eleverna i Finland?

- Hur kan husen se ut i elevernas hemland?

Aktivitet

  • Skriv dagens rubrik På gården på tavlan. Be eleverna ge förslag på vad orden och rubriken kan betyda. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Se på texten på sidorna 32-33 och läs högt ingressen och dialogen. Låt eleverna upprepa dialogen. Fundera tillsammans vilka ord som är substantiv och om orden ska ha en eller ett framför. Läs upp texten på sidan 32, låt eleverna upprepa och parvis hitta substantiven i texten. Stryk sedan tillsammans under orden och läs upp texten en gång till. Denna gång skall eleverna göra en på förhand bestämd rörelse vid varje substantiv, t.ex. ett X-hopp.
  • Be eleverna rita sitt drömhus och skriva ner minst fem ord om bilden. Erbjud hjälp vid behov. Gå sedan tillsammans igenom orden som eleverna skrivit och skriv ner substantiven på limlappar. Eleven ska nu placera ordet i “rätt” kategori; en, ett eller flera. Ifall eleven inte har något nytt ord går turen till följande. På detta sätt utökas ordförrådet och eleverna får aktivt ta del av varandras ord och även lyssna.
  • Läs högt tillsammans texten på sidan 32-33, eleverna visar med fingret var de olika personerna bor och övar på så sätt hörförståelse.
  • På kopieringsunderlaget finns bilder på olika boendeformer med benämning. Gå igenom bildkorten och placera bilderna runt om i klassrummet. Eleverna ska nu placera sig vid den boendeform som de själva har och inom gruppen fundera på följande frågor:

- Har de grannar?

- Vilken våning bor de på?

- Vem bor i huset? Vem bor du med?

- Finns det husdjur?

- Vilken färg har huset?

- Hur många rum, fönster, dörrar, lampor, finns det i huset/bostaden?

  • Gå igenom tio ord som eleverna arbetat med under dagen. Låt gärna eleverna själva föreslå ord de lärt sig. Be alla skriva upp de tio orden i häftet. Ni kan ha orden som diktamensövning följande lektion.

Tips på lekar

Musiklek

Material: musik

Lägg på musik. Eleverna går runt i klassrummet samtidigt som musiken spelar. Pausa musiken och säg ett tal mellan ett och fyra. Eleverna skall nu bilda grupper på en till fyra personer enligt lärarens instruktioner.

Labyrinten

Eleverna arbetar parvis, den ena har ögonen förbundna och lyssnar på kompisens instruktioner hur man ska röra sig i klassen.

Avslutning

Arbeta med webbövningarna.

Läxtips

• Eleven lyssnar på texten.

• Eleven övar på orden i boken eller häftet.

Bilaga