11. Har ni alls några fjäll där i Finland?

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven kan några grundfakta om Finland. Eleven känner igen pluraländelserna -or, -ar, -er.

Inlärningsstoff

Det här kapitlet omfattar substantiv i flertal samt Finlands natur och geografi. Substantiven anges i både singular och plural i texterna och ordlistorna från och med detta kapitel. När ni övar på att bilda flertal i svenskan kan ni utgå ifrån huvudregeln nedan:

en- ord -> får i flertal ändelserna

–or, –ar, –er

exempel: flaggor, skogar, presidenter

ett-ord -> får i flertal ändelserna

–n, –

exempel: äpplen, fjäll

Webbövningar

Övningarna behandlar ord om Finlands natur i singular och plural. Den stjärnmärkta delen är en faktabaserad läsförståelse om Finland.

Diskussionsfrågor i klassen

- Vad vet eleven om Finland?

- Vad är annorlunda i Finland?

- I vilken världsdel ligger Finland?

Aktivitet

  • Skriv dagens rubrik Har ni alls några fjäll där i Finland? på tavlan. Ringa in Finland. Be eleverna ge förslag på vad kapitlet kommer att handla om. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Titta på bilderna på sidorna 68-69 och diskutera vad typografin i diskussionstexten kan antyda. Läs högt ingressen och den övriga texten på uppslaget. Låt eleverna repetera.
  • Ta fram kartan över Finland på sid 69 och låt eleverna studera bilden i någon minut. Be eleverna peka ut symboler de känner igen och pricka in er själva på kartan. Om ni har en världskarta av något slag till förfogande kan ni använda er av den och jämföra Finland med elevernas hemland. Ifall eleverna har svårt att komma igång, börja med övning 4 på sid 72 och be dem rita en motsvarande karta över sitt hemland.
  • Läs högt texten på sidan 68, be eleverna upprepa. Gå igenom faktarutan om Finland eller lämna det till sist. Fokusera sedan på årstider och naturrelaterade ord i singular och plural. Skriv orden i båda formerna i häftet.
  • Använd er av korten med bilder och ord och be eleverna hämta en lapp i tur och ordning. Eleven har nu som sin uppgift att läsa ordet högt och söka reda på ordet i texten. Det angivna ordet kan finnas i en annan form i texten. Välj på förhand om ordet godkänns eller ej.
  • Be eleverna dela in en häftsida i fyra lika stora rutor och rita in en årstid i varje. Gå igenom vad som kan höra till årstiden och namnge den. Be eleverna skriva in tre substantiv i båda formerna för varje årstid.
  • Alternativ till övning 1 på sidan 70 är att eleverna arbetar i par och sitter med ryggarna mot varandra. Den ena läser högt instruktionerna och den andra ritar.
  • Gå närmare igenom orden i faktarutan om Finland på sidan 68.
  • Ifall elevernas kunskapsnivå inom geografi är hög, gör tillsammans en lista på tavlan på alla nationaliteter som är representerade i klassen. Bilda sedan små grupper på 3 elever. Varje grupp ska tillsammans rita världskartan enligt sin uppfattning på ett stort papper och även här, enligt sin uppfattning, rita in Finland och de olika länderna på tavlan. Be grupperna visa upp sina kartor och diskutera. Det väsentliga i övningen är inte hur nära sanningen kartorna är, utan vilken uppfattning eleverna har om länderna i förhållande till varandra. Vilken del av världen är störst? Varför? Glömde de bort någon del? Vilket land ritade gruppen in först?

Tips på lekar

Pantomimlek med årstider

Klassen delas in i små grupper på 3-5 elever eller dras alternativt som en lek mellan 2-3 personer. Eleven ska nu beskriva en angiven årstid med kroppsspråk medan de övriga gissar. Om gruppen genast gissar rätt får den 4 poäng, på andra försöket 3 poäng och så vidare. Grupperna eller personerna tävlar mot varandra i till exempel fem varv och den som fått flest poäng har vunnit.

Avslutning

Dela ut korten med bilder och ord i klassen (ett kort per elev) så att alla ord finns både i singularis och i pluralis. Eleverna ska nu hitta sitt par genom att gå runt och fråga vilket ord som står på kompisens kort. Gör eleverna uppmärksamma på att några ord håller samma form i pluralis. Elever som bildat par sätter sig på sin plats.

Läxtips

• Eleven lyssnar på texten och övar på orden.

• Eleven arbetar med webbövningarna.

• Eleven gör övning 4 i boken och/ eller en faktaruta om sitt hemland.

Bilaga