Lärarhandledning

Handledningen omfattar material till de olika kapitlen i boken. Syftet är att aktivera elevernas visuella, auditiva och kinestetiska sinnen.

Materialet till varje kapitel innehåller:

  1. Målsättning – kort beskrivning av inlärningsmålen
  2. Inlärningsstoff
  3. Ord och fraser
  4. Webbövningar
  5. Diskussionsfrågor
  6. Aktivitet
  7. Tips på lekar
  8. Avslutning
  9. Läxtips
  10. Kopieringsunderlag

Materialet är uppbyggt enligt fyra olika inlärningsfaser:

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön inlärningsfaser

Fas 1: Lyssna

Språkinlärningen börjar med lyssnandet. Det är viktigt att eleverna får tillräckligt med tid att lyssna och vänja sig vid det nya språket. Eleverna lyssnar aktivt och agerar enligt de kommandon som läraren ger. Eleven behöver i detta skede inte själv producera språk, varken i tal eller i skrift. Genom att lyssna och agera med rörelser visar eleven att hen förstått och på det sättet byggs det språkliga självförtroendet upp. Ord och fraser upprepas och repeteras många gånger för att förankras i elevernas långtidsminne.

Till exempel:

1) Läraren skriver kapitlets rubrik på tavlan och nyckelorden gås igenom.

2) Eleverna lyssnar på dagens text och eleverna markerar nyckelorden.

3) Läraren upprepar orden genom att visa dem med kroppen, t.ex. läraren säger ”sitt” varefter hen sätter sig. Läraren säger ”stig upp” varefter hen stiger upp.

Läraren upprepar uppmaningarna några gånger och lägger till ytterligare ett kommando, t.ex. ”gå” och börjar promenera. Hen säger ”stanna” och stannar. Eleverna tar modell av läraren varefter de själva agerar på samma sätt.

Arbete i mindre grupper eller samtal:

Eleverna ritar streckgubbar med kommandona (sitt, stig upp, gå) samt namnger dem antingen i häftet eller gemensamt på tavlan.

Fas 2: Förstå- och agera

Vi lär oss ett språk genom att använda det, men att använda ett språk innebär inte att man enbart behärskar att uttrycka sig muntligt. I den andra fasen får eleverna visa sin förståelse i handling, d.v.s. de får agera kroppsligt och med ett ord. Fasen kan underlättas så att eleverna svarar antingen med ett Ja eller Nej, eller alternativt ställs frågan så att eleven kan säga klasskamratens namn. Det är viktigt att lyssningsfasen är tillräckligt lång så att de elever som inte är bekanta med språket ges möjlighet att vänja sig vid språkets olika ljud och uttal.

Eleverna kan uppmuntras till att kommunicera med Ja eller Nej, exempelvis så här:

- Läraren tar fram streckgubbarna som ritades föregående lektion, visar upp lappen med en figur som sätter sig och frågar vilket kommando som passar till bilden. Är det kommandot sätt dig? Eleverna svarar ”Ja!”, och man kan med fördel lägga till en rörelse för att ytterligare markera ordet.

- Läraren tar upp följande kort där figuren stiger upp och frågar om bilden motsvarar kommandot ”sätt dig”. Eleverna svar unisont ”Nej!” Är det att stiga upp? Eleverna svarar Ja + en rörelse.

Eleverna kan även besvara frågan med ett namn. Läraren ger ett bildkort eller ordkort till varje elev och på varje kort finns en bild på ett kommando/ord som är bekant för eleven. På lärarens startskott börjar eleverna röra sig så som bilden på kortet förevisat. Läraren frågar eleverna ”vem sitter?”. Eleverna besvarar med att säga namnet på klasskompisen som visar kommandot ifråga.

Det kan även vara bra att filma eleverna och filmsnuttarna kan sedan användas vid repetition/genomgång.

Fas 3: Imitation

I den tredje fasen får eleverna imitera och säga efter, d.v.s. upprepa muntligt. För många elever är det ett stort steg att tala ensam och det behövs olika lång tid för att våga ta steget. Genom att arbeta med gemensamma klassaktiviteter där eleverna svarar i kör skapas ett tryggt utrymme för alla elever. Klassen arbetar tillsammans med texter, sånger, rim och ramsor, lekar och dramatiserade situationer.

För att samtliga elever skall våga uttrycka sig på det nya språket krävs det att de känner sig trygga och upplever att det finns en atmosfär som tillåter ”fel”. Läraren bör därför vara mycket tydlig med att språket inte behöver vara korrekt. Det som har störst betydelse är att kommunikationen fungerar. Fel behöver inte alltid korrigeras eftersom det primära är att språket används.

Läraren kan även ställa frågor så att eleverna kan välja mellan två olika alternativ.

Läraren kan t.ex. spela upp en videoinspelning från föregående lektion varefter läraren frågar om bildens kommando är att sitta eller att stå. Eleverna svarar med att ge det rätta alternativet.

Fas 4: Producera språk

Med fokus på att höra, göra och tala tillsammans inleds fas 4 gradvis. I denna fas producerar eleverna själva språket. Det är viktigt att komma ihåg att eleverna börjar prata i olika skeden. Läraren kan följa med hur gruppen avancerar när hen ser hur eleverna handlarenligt anvisningarna och har anammat ord och strukturer i språket.

Det talade språket börjar komma när eleven är redo.

För att underlätta processen är det önskvärt att aktivt laborera med ord- och bildkorten. Orden får gärna finnas på ett synligt ställe i klassen. Då eleverna fått vara med om att plocka ut ord ur texten och laborera med dem, och ögonen har fått vänja sig vid ordens form och utseende och eleverna förstår vad de betyder, kan de småningom börja använda orden aktivt.