7. Vykortsmysteriet 1

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven kan enkla verb i presens och kan bilda några korta meningar med dem efter mall.

Inlärningsstoff

Eleven bekantar sig med enkelt berättande i form av text på vykort. Eleven börjar producera egna enkla meningar efter mall och repeterar eller lär sig användningen av stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken. Eleven övar på att berätta vad hen gör. I plastfickan längst bak i boken finns verbkort som kan användas som stödverktyg. Kapitlets tema är att skriva och läsa vykort.

Webbövningar

Övningarna kompletterar bokens stoff med auditiva och skriftliga övningar. Eleven övar sig på att plocka fram verb i en mening och förstå enkla sammanhang genom att ordna textrader på ett vykort i rätt ordning. Den avancerade delen introducerar enkla imperfekter (-de).

Diskussionsfrågor i klassen

- Vad kan kapitlet handla om?

- På vilket sätt börjar vi en vykortstext på svenska?

Aktivitet

  • Skriv dagens rubrik Vykortsmysteriet 1 på tavlan. Ringa in delarna vykort och mysteriet. Be eleverna ge förslag på vad orden och rubriken kan betyda. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Titta på bilderna på sidorna 44-45 och läs högt ingressen och den övriga texten på uppslaget. Låt eleverna upprepa texten på kortet.
  • Be eleverna börja med att plocka ut substantiven i texten. Introducera sedan verb i samband med substantiven.
  • Skriv en minnesramsa om verb i häftet. Den kan gå så här:

Verb är allt som jag kan göra, läsa, skriva, tuta, köra!

  • Fundera tillsammans vad annat det finns i en text förutom ord.

- Eleverna kommer fram till att det finns stora och små bokstäver, punkt (.), komma (,), utropstecken (!), frågetecken (?).

  • I samband med repetitionen av skiljetecken, läs texten på vykortet högt, låt eleverna lyssna och göra på förhand överenskomna rörelser för olika skiljetecken. Till en början kan det vara bra att säga när det blir punkt och så vidare, men i ett senare skede kan du ta paus vid skiljetecknet och låta eleverna själva fundera ut vilket tecken som passar bäst in i sammanhanget. Exempel på rörelser:

punkt = ner på huk

stor bokstav = gör dig så stor som möjligt

utropstecken = se förvånad ut samtidigt som du står på tårna

frågetecken= hoppa jämfota

  • Öva mera på textbehandling och läsförståelse med en bekant text, till exempel vykortstexten på kopieringsunderlaget. Klipp texten i bitar enligt gruppens kunskapsnivå så att bitarna består av ett eller flera ord, skiljetecken och/ eller hela meningar. Dela in klassen i grupper på 2-4 elever och låt dem tillsammans pussla ihop en text som enligt dem är logisk. Det finns inga rätta svar, huvudsaken är att eleverna laborerar med språket och övar på samarbete. Efter detta kan det vara givande att läsa upp texten i läroboken på sidan 45 på nytt.

Tips på lekar

Kom hem alla mina barn

Här behöver ni utrymme för att flytta er framåt. Alla elever står bredvid varandra bakom en linje i ena ändan av utrymmet (korridoren, klassen eller gården). Du står i andra ändan av utrymmet och ropar: Kom hem alla mina barn. Eleverna svarar: På vilket sätt? Bestäm på vilket sätt (sovandes, gåendes, hoppandes) eller låt en elev i taget dra ett verbkort.

Pantomim

Dela klassen i två lag. Ta fram verbkorten som finns i plastfickan längst bak i boken och lägg till verben ni lärt er under lektionen. Låt eleverna i tur och ordning i lagen framföra ett angivet verb för resten av lagkompisarna som försöker gissa vilket verb det är frågan om.

Avslutning

• Gör tillsammans en verbkarta som ni kan hänga upp i klassrummet. Be en frivillig lägga sig på ett stort papper och be någon/ några i klassen rita av kompisen. De övriga i klassen skriver verb i presens på limlappar (ett verb/ limlapp) som sedan placeras vid den kroppsdel som är aktiv i samband med ordet. Till exempel:

att läsa -> placeras vid ögonen

att gå -> placeras vid en fot

Innan ni hänger upp bilden och limmar på lapparna, färglägg kroppen och rita in ögon, öron, mun och näsa. Hitta en lämplig plats i klassen för bilden. Ni kan återkomma till den med nya limlappar allt eftersom ni lär er nya verb och även senare när ni arbetar med kroppsdelar.

Läxtips

• Eleven arbetar med webbövningarna.

• Eleven övar på nya ord.

• Eleven tar med sig ett vykort hen fått!

Förslag på förhör

Ni har arbetat med:
Siffror, klockan, skolschemat
Olika sätt att bo, ordningstal
Färger, nekande svar
Kort berättande text saker man gör

Det är önskvärt att eleverna i detta skede får göra förhören muntligt. Ifall eleven förhörs med hjälp av lek och spel kan du filma situationerna varefter du och eleven tillsammans utvärderar “förhöret”. I bedömningen bör man beakta elevens vilja att delta och förmåga att förstå vad som sägs. Eleven behöver inte i detta skede producera eget tal.

Bilaga