20. Vykortsmysteriet 3

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven behärskar imperfekt (-de) av verb som slutar på -a. Eleven förstår vad en dagstidning består av.

Inlärningsstoff

Eleven arbetar med vykortsmysteriets nästsista del. Hälsningen på vykortet är skriven i dåtid med verbändelsen -de (lagade, pratade) och omfattar språkläran i kapitlet. Dialogtexten mellan barnen handlar om att lösa mysteriet med hjälp av en dagstidning. Kapitlets tema är dagstidningar och aktuella händelser. Ifall eleven inte är bekant med hur vi säger och skriver datum på svenska, bläddra tillbaka till föregående kapitel och gör uppgift 4a på s. 114.

Webbövningar

Eleven övar på imperfekt med hjälp av ifyllnadsövningar. Även om den stjärnmärkta övningen tar upp oregelbundna verb (är, ha, bli, se) är övningarna avsedda för alla nivåer. Eleven övar även på att kombinera bilder med möjliga tidningsrubriker.

Diskussionsfrågor i klassen

- Brukar eleverna skicka vykort?

- Har eleverna fått mystisk post någon gång?

Aktivitet

  • Skriv dagens rubrik Vykortsmysteriet 3 på tavlan. Be eleverna återberätta vad som hänt i de tidigare kapitlen (7, 14) som handlat om vykortsmysteriet.
  • Läs högt vykortet på sidan 117 och be sedan eleverna upprepa en mening i tur och ordning. Påpeka att kortet vimlar av verb och repetera ordklassen vid behov. Läs dialogen på sidorna 117-118 senare när ni arbetar med dagstidningar och ifall någon hämtat med sig en dagstidning från sitt hemland, ta in dem här.
  • Skriv på lappar orden hälsa, laga, prata, tala, berätta, skratta, fundera och be åtta elever komma i tur och ordning och ta upp en lapp. Eleven ska läsa ordet högt och hitta det i texten. Påpeka att ordet är i en annan form (imperfekt). Be alla elever ringa in orden i texten efter hand och fundera tillsammans vad orden har gemensamt och vad de kan betyda. Betona skillnaden med exempel.

Just nu berättar jag en historia.

Igår berättade pappa om sin barndom.

  • Böj i häftet regelbundna verb från texten på vykortet och gå igenom några vanliga oregelbundna verb från ordrutan ovan. Mera om oregelbundna verb i kapitel 22.

Exempel: att hälsa (infinitiv)
hälsa + -r -> jag hälsar (presens)
hälsa + -de -> igår hälsade (jag) (imperfekt)

  • Gör uppgift 1 innan ni övergår till dialogen och temat (dagstidningar).
  • Läs dialogen på sidorna 117-118 och diskutera vad barnen pratar om sinsemellan.
  • Bekanta er med dagstidningar i par. Be paren bläddra i tidningen och lär er orden tidning, nyhet, rubrik, bild och text till exempel genom att skriva upp dem på tavlan. Be sedan paren klippa ut minst en rubrik de förstår och några bilder de tycker är bra. Låt paren välja ett urklipp av vardera slaget och skriva till det som saknas. Till rubriken skriver eleven en egen nyhet på några rader och till bilden tillägger eleven egen lämplig bildtext och/ eller en rubrik.

Eleverna kan arbeta med dagstidningarna de hämtat med sig hemifrån, men producera all text på svenska.

Tips på lekar

Presidenten befaller

Repetera verb med tre eller flera personer. En person är president och de övriga lyssnar på presidentens befallningar som kan gå till så här:

Presidenten befaller: Gå! -> då ska alla gå omkring i klassen.
Presidenten befaller: Ät! -> då ska alla mima att de äter.

Om presidenten endast säger Läs! (utan Presidenten befaller...), ska eleverna inte göra något. Den som av misstag låtsas läsa faller ut ur leken.

Pantomim i ring

Be eleverna ställa sig i ring och färdigt tänka ut några verb på svenska som de kan förevisa för gruppen. Den första eleven kommer in i ringen och visar till exempel verbet hälsa. De övriga ska komma på dels vilket verb det är frågan om, dels verbet i imperfekt, i det här fallet hälsade. Eleverna får ropa ut svar och den som gissar rätt byter plats med eleven i ringen och visar ett nytt valfritt verb. Samma ord kan förekomma flera gånger. Hjälp eleverna föra leken framåt och känna igen det rätta svaret.

Avslutning

Repetera meningsbyggnad med hjälp av kopieringsunderlaget. Ta en kopia per par och klipp texten i bitar enligt elevernas kunskapsnivå. Be eleverna arrangera orden/ meningarna/ skiljetecknen i logisk ordning enligt dem. Lyssna till elevernas versioner av texten innan ni rättar.

Alternativt kan du bilda grupper med lika många elever som varje grupp kommer att få bitar ur meningen. Dela ut en bit per elev och be dem ställa sig i den ordning som krävs för att meningen ska bli logisk för dem. Be dem läsa meningen högt och vid behov kan någon från klassen rätta till ordningen.

Läxtips

  • Eleven lyssnar på texten och övar på orden i häftet.
  • Eleven gör övningarna på webben.
Bilaga