14. Vykortsmysteriet 2

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven kan berätta om en upplevelse med korta meningar efter mall.

Inlärningsstoff

Eleven övar på att förstå kort textinnehåll med hjälp av sitt basordförråd och bilder. Meningarna är något mer detaljerade i det här kapitlet än tidigare och tar upp känslor. En del övningar uppmuntrar eleven till att ta ställning till påståenden och kan för en nybörjare kännas abstrakta.

Webbövningar

Eleverna övar på att känna igen och namnge känslor på svenska. Elever som söker utmaningar har möjlighet att även öva på ord som är relaterade till att skicka post.

Diskussionsfrågor i klassen

- Vem får mystiska kort?

- Vad saknas på korten? (Svar: namnet)

Aktivitet

  • Skriv dagens rubrik Vykortsmysteriet 2 på tavlan. Ringa in rubriken och be eleverna återberätta vad Vykortsmysteriet går ut på. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Läs högt sidan 83. Inled som vanligt med ingressen men fokusera på det skrivna vykortet och plocka tillsammans ut substantiv, verb och känslor (adjektiv).
  • Skriv ordet känsla (känslor) på tavlan och gå igenom vad begreppet betyder. Be eleverna komma upp och rita olika smileys för att konkret koppla ihop ordet med deras vardag. Namnge känslorna och diskutera när man kan känna sig så som ansiktet uttrycker.
  • Dela in eleverna i par. Låt dem arbeta med vykortet på kopieringsunderlaget. Ta en kopia åt varje par och klipp texten i bitar enligt elevernas kunskapsnivå. Be eleverna arrangera orden/ meningarna/ skiljetecknen i logisk ordning enligt dem. Lyssna till elevernas versioner av texten innan ni rättar.
  • Alternativt kan du bilda grupper med lika många elever som varje grupp kommer att få bitar ur meningen. Dela ut en bit per elev och be dem ställa sig i den ordning som krävs för att meningen ska bli logisk för dem. Be dem läsa meningen högt och vid behov kan någon från klassen rätta till ordningen.
  • Förslag på början till meningar till övning 1 på s. 84:

Hej!
Hälsningar från…
Här är…
Här är… (väder)
Jag känner mig…
Hälsningar

Tips på lekar

Känslocirkeln

Ställ er i en ring och börja med att gå in i ringen och presentera dig själv. Du kan göra det på svenska eller på ditt modersmål om det inte är svenska. Ifall gruppen är livlig kan det vara enklare att göra hela övningen endast på svenska. Samtidigt som du presenterar dig själv; Hej! Jag heter Marianne! ska du visa upp en känsla med ditt kroppsspråk och din röst. Den kan vara högljudd, tystlåten, aggressiv, ängslig, glad, blygsam och så vidare. Efter det tar de övriga ett steg mot mitten och hälsar på dig precis med samma gest och samma röst som du gjorde. Hej Marianne! Här är det meningen att eleven provar på olika känslor i en trygg miljö där eleven blir sedd och hörd.

Sen blir det elevernas tur att presentera sig i mitten av ringen, på samma sätt som du just gjorde. De andra eleverna svarar som tidigare. Innan det blir följande elevs tur att presentera sig hoppar du in i ringen en gång till och nämner med neutral röst känslan du visade. Fortsätt med leken tills alla fått presentera sig två gånger.

Avslutning

Gör eleverna medvetna om att känslor är adjektiv och att ni har arbetat mycket med dem tillsammans med substantiv och verb i de senaste kapitlen. I stället för att kategorisera orden på tavlan, kan eleverna förhöra varandra genom att kasta en ärtpåse i klassen. Börja med att säga ett ord och kasta den till en elev som ska säga till vilken ordklass ordet hör. När eleven svarar rätt hittar hen på ett ord och kastar turen vidare.

Läxtips

• Eleven lyssnar på texten och övar på orden och meningarna i häftet.

• Eleven ritar i häftet ett vykort från en favoritplats och skriver en kort hälsning under bilden. Exempel på vad som kan ingå i texten:

– Hej!
– Hälsningar från…
– Här är…
– Här är… (väder)
– Jag känner mig…
– Hälsningar + namn

Förslag på förhör

Ni har arbetat med:

Finlands natur
En- och flertal
Väder och saker man gör under vintern
Månaderna
Verb
Kroppsdelarna
Ord som svarar på frågan Vems?
Känslor
Adjektiv

Förhöret kan göras skriftligt kombinerat med bildstöd. I bedömningen beaktar du elevens förmåga att förstå instruktioner, skriva enstaviga ord rätt och producera enkla meningar efter mall med stor bokstav och punkt.

Bilaga