9. Hungrid som en varg!

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven känner till några vanliga vilddjur i Finland. Eleven kan krydda till sitt språk med något talesätt. Elever med fungerande språkfärdighet urskiljer det väsentligaste i kort faktabaserad text.

Inlärningsstoff

Eleven lär sig djurnamn med hjälp av bilder och enkla talesätt som beskriver djurets karaktär. Längre hunna eleven har möjlighet till läsförståelse om skogens djur och övning i att göra upp en tankekarta. Elever som behöver öva på djurnamn kan koncentrera sig på bildkorten på kopieringsunderlaget.

Webbövningar

Övningarna tangerar talesätten och djuren som presenteras i kapitlet. Eleven har möjlighet att öva vidare på tankekartor där eleven beskriver djuret med tre egenskaper (djuret är/ djuret bor/ djuret äter).

Diskussionsfrågor i klassen

- Vad är en varg?

- Varför beskriver vi vargen som hungrig?

- Vilka talesätt finns på elevens modersmål?

Aktivitet

  • Skriv dagens rubrik Hungrig som en varg! på tavlan. Ringa in Hungrig och varg. Be eleverna ge förslag på vad orden och rubriken kan betyda. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Se på bilderna på sidorna 56-57 och läs högt ingressen och den övriga texten på uppslaget. Låt eleverna repetera serien och dialogen i tur och ordning med en replik var. Ni kan gärna dela in texten i roller och använda er av dramainslag.
  • Stryk tillsammans under djuren i texten och be eleverna skriva upp dem i häftet. Uppmärksamma eleverna på att varje djur beskrivs med ett adjektiv i texten. I det här sammanhanget handlar det om talesätt. Förklara vad talesätt är och börja med rubriken Hungrig som en varg.
  • Lägg ut djurbilder på olika synliga ställen i klassen. Repetera namnen på djuren genom att läsa upp namnet och be eleverna peka på det djur som nämnts. Läs sedan upp ett talesätt varefter eleverna funderar en stund, och förflyttar sig sedan till bilden de tror att motsvarar talesättet. Eleverna kan hitta på olika sätt att förflytta sig på, till exempel om talesättet var Arg som ett bi ska eleverna förflytta sig surrandes till bilden med biet.

Vid varje bild tas en kort genomgång av talesättet, och vad som menas med det samt om det finns motsvarigheter i det egna språket.

  • Gör en gemensam tankekarta på ett stort papper på golvet. Dela ut lappar till var och en och be eleven skriva namnet på ett djur som ni ska arbeta med. Ni kan till exempel begränsa det till djuren på sidan 58. Välj sedan ut en sekreterare som skriver upp rösterna på tavlan (se mall på sidan 38 då eleverna i boken röstade om klasströjan). När ni har en vinnare, fundera tillsammans vad som ska finnas med på en tankekarta och vad ni vill veta om djuret. Ni kan arbeta enligt rubrikerna familj, föda, boende, storlek. Låt eleverna arbeta enligt kunskapsnivå där erfarna kan söka information på webben och nybörjare rita bilder av det som djuret kan tänkas äta eller hur djuret bor. Gör planschen färgglad.

Alternativt kan ni arbeta med ett fantasidjur. Då kan ni effektivt fokusera på uppbyggnaden av en tankekarta. Dessutom skapar ni en egen figur som ni kan spinna vidare på genom sagotering eller i andra sammanhang.

Tips på lekar

Hitta din grupp

Varje elev får ett bildkort eller ett ordkort. Märk här att du behöver minst två uppsättningar av varje djur. Eleverna ska hitta sin djurgrupp genom att gå runt och berätta vilket djur de föreställer. Till exempel: Jag är en varg. När de hittat ett par fortsätter de att gå runt och fråga tills de hittat eventuellt flera som tillhör gruppen. När alla har hittat sin grupp frågar du Var finns vargarna? Eleverna svarar genom att låta som vargar eller föreställa djuret ifråga på ett sätt eller annat.

Gå som djuret

Ropa upp namn på ett djur varefter eleverna ska röra sig som djuret i fråga på ett ben, två ben, fyra ben och så vidare. Om du ropar ut en insekt skall eleverna bilda grupper på tre. Då ska den tredelade kroppen med sex ben och känselspröt visas upp.

Avslutning

  • Gör egna talesätt. Börja med att be eleverna rita ett djur de skulle välja att vara. Var och en funderar sedan ut egenskaper hen tycker om i djuret och tillsammans med din hjälp skapar ni ett talesätt som eleven är nöjd med.
  • Dela ut ord- och bildkorten i gruppen. Eleverna ska bilda par i gruppen efter bild med passande adjektiv. Till exempel biet + arg bildar ett par. När eleverna hittat varandra ska de bilda en mening där bilden och adjektivet finns med. Till exempel: Jag är arg som ett bi

Läxtips

- Eleven lyssnar på texten och övar på orden.

- Eleven samlar på ord, uttryck och talesätt från det egna hemlandet.

- Eleven ritar bild av ett djur från en saga eller fabel från den egna kulturen.

Bilaga
Bilaga