Fysisk aktivitet förbättrar inlärningen

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Tipu

Motion utvecklar barns och ungas förmåga att lyssna och följa instruktioner, vänta på sin tur och handla på ett för situationen lämpligt sätt. Motion ger dessutom möjlighet att hantera och ge utlopp för känslor samt utvecklar i bästa fall förmågan att arbeta i grupp, förmågan till självstyrning och att komma överens med olika slags människor. Detta kan för sin del förklara de goda inlärningsresultaten hos de barn som rör på sig. Det har visat sig att de positiva effekterna av motion också visar sig i bättre självkänsla och skoltrivsel.

Forskning visar att motion inte nödvändigtvis har direkt inverkan på inlärningsresultaten, utan effekterna överförs via andra mekanismer. Motionen ger också möjlighet till socialt samspel, vilket kan förklara sambandet mellan motion och lärande.

I en lägesöversikt publierad av Utbildningsstyrelsen år 2012 konsteteras ett samband mellan integrering av motion i undervisningen, mängden fysisk aktivitet, aerob uthållighet och goda vitsord. Ökad motion leder till bättre testresultat i synnerhet i de uppgifter som förutsätter exekutiva funktioner och minne. Med exekutiva funktioner menas att organisera information och handla enligt den. (Källa: www.oph.fi/download/144729_Liikunta_ja_oppiminen_2.pdf och www.oph.fi/download/144379_Motion_och_larande_Sammandrag.pdf)