3. Albans skolbänk

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven känner igen substantiv från skolmiljön och är medveten om indelningen i en- och ett-ord.

Inlärningsstoff

Eleven arbetar med substantiv från skolmiljön. Utgå ifrån elevens kunskapsnivå och fokusera enbart på en- och tvåstaviga substantiv eller öva även vidare på meningar som börjar med Det är en/ett och Jag har en/ett. I det här kapitlet tas även genitivets s-ändelse upp.

Webbövningar

Eleven övar på bekanta en- och tvåstaviga substantiv med hjälp av ljud och text. Eleven tränar på att skriva svenska med tangentbord. Övningarna är avsedda för alla.

Diskussionsfrågor i klassen

- Vad är en skolbänk eller en pulpet?

- Vad berättar ett tillsatt s i slutet av ordet Albans?

- Vad är ett substantiv?

Aktivitet

• Skriv dagens rubrik Albans skolbänk på tavlan. Ringa in s i ordet Albans och skolbänk. Be eleverna ge förslag på vem det handlar om och vad rubriken kan betyda. Ta in diskussionsfrågorna.

• Se på texten på sidan 20 och läs högt ingressen och huvudtexten. Låt eleverna upprepa texten. Be eleverna ringa in orden en penna, en bok, en linjal, en krita, ett suddgummi och ett papper samt skriva in dem i häftet.

• Förklara att orden kallas för substantiv och skriv en ramsa om ordklassen på tavlan, varefter eleverna antecknar den i häftet. Ramsan kan till exempel gå så här: Substantiv är namn på ting, såsom tavla, hatt och ring.

• Be eleverna plocka fram fyra föremål från ryggsäcken och namnge föremålen. Eleven börjar samla på substantiv på pappret som finns i fickan bak i boken.

• Dela in eleverna i par och be dem sinsemellan byta fyra saker de har i sin skolbänk/ryggsäck. Eleven presenterar kompisens saker. Till exempel: Det här är en penna. Det är Antons penna.

• Lägg saker med skoltema eller bildkorten med skoltema i en väska eller påse och be någon elev komma fram och plocka upp en av dem. Hjälp eleven att fråga Vad är det här? Hjälp klassen att svara Det är…!

• Ringa in en- och ett-ord i texten med olika färger och inled med övningarna från och med sidan 21.

Tips på lekar

Kim-leken

Dela in eleverna i en grupp på tre eller fyra. Be grupperna plocka fram en penna, en bok, en linjal, ett suddgummi, en krita och ett papper och sätt igång med Kim-leken inom gruppen. Du kan också använda bildkorten.

Finn fem fel

Den här leken är rolig att leka under inneraster. Göm 5-10 saker i klassrummet som inte hör hemma i klassrummet. Låt nu eleverna parvis leta reda på sakerna och rita av dem. Namnge sakerna på tavlan när alla har fått leta.

Saker i skolan

Be eleverna att sitta på skolbänken/pulpeten.

Be eleverna att lyfta på locket.

Be eleverna att gå fram till tavlan.

Be eleverna att sitta på stolen.

Fortsätt så länge som övningen är rolig och eleverna förstår befallningen.

Avslutning

Ta fram olika saker som är bekanta för eleverna i klassrummet och be eleverna svara på dina frågor med överenskomna gester. Du kan också använda bildkorten. Så här kan leken till exempel gå till:

Är det här ett häfte?

Är det här en dator?

Är det här en penna?

JA → eleven sätter sig på golvet

NEJ → eleven står upp på stolen

Läxtips

  • Eleven bekantar sig med webbövningarna.
  • Eleven lyssnar på texten och ritar en kvadrat eller en annan symbol under varje substantiv.
  • Eleven namnger på svenska fem bekanta föremål hemma. Hen ritar bilder till dessa föremål i häftet.

Förslag på förhör

Ni har nu gått igenom de fyra första kapitlen, inklusive alfabetet och det kan vara bra att repetera för att befästa det inlärda. Förhöret kan ni göra muntligt i form av lek. I bedömningen beaktar du elevens förhållningssätt till det nya språket och vilja att delta i aktiviteten.

Ni har hittills arbetat med:

alfabetet

vokaler och konsonanter

hälsningsord

familjemedlemmar och bokens karaktärer

att uttrycka önskemål

en/ett ord = Vad? = substantiv

befallningar

synonymer

Bilaga