Opettajalle

Romanikielen opiskelussa pääpaino on alaluokilla suullisen kielitaidon harjoittelussa. Kielen kuunteleminen ja sen puhuminen ovat lapsen luontaisia tapoja oppia kieltä. On tärkeää, että oppilaat kuulevat romanikieltä koulussa mahdollisimman paljon.
Romanikielen oppitunneilla romanikieltä käytetään alusta alkaen: luvut ja tehtävänannot luetaan molemmilla kielillä, ohjeet ja kehotukset annetaan myös romaniksi ja oppilaiden vastauksia pyritään kääntämään romanikielelle. Keskeisiä sanoja ja lauseita toistetaan monta kertaa tunnin aikana.
Oppilaita rohkaistaan ja kannustetaan puhumaan romanikieltä. Sanoja ei ole tarkoitus opetella heti ulkoa, vaan niitä kerrataan koko lukuvuoden ajan useaan otteeseen. Kotitehtävien puhetehtävät laajentavat romanikielen puhumista luokasta myös ympäristöön, varsinkin kotiin.
Opettajalla on suuri merkitys ilmapiirin luojana. Kun oppilaat kokevat, että opettaja itse arvostaa romanikieltä ja on innostunut sen opettamisesta, se vaikuttaa myös oppilaisiin. Oppilaat rohkaistuvat käyttämään romanikieltä puheessaan, kun ilmapiiri on välitön ja kiireetön eikä oppilailta vaadita erehtymättömyyttä. Virheiden sijaan huomiota tulee kiinnittää siihen, mitä oppilaat ovat oppineet.
Lapsi oppii leikin kautta. Tärkeä osuus romanikielen opiskelussa onkin jokaiseen lukuun liittyvillä leikeillä ja peleillä. Niiden avulla opetellaan paitsi sanastoa ja romanikielen sanontoja myös rohkaistaan oppilaita myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Oppilaat saavat auttaa toinen toisiaan opettajan antaessa tilaa lasten oivalluksille ja kysymyksille.

On tärkeää, että opettaja tutustuu kirjan lukuihin etukäteen ja valmistelee leikkeihin ja peleihin tarvittavan materiaalin etukäteen. Opettajan oppaasta löytyy tähän apua! Tarvittavat lisätehtävät sekä kuva- ja sanakortit tulostetaan valmiiksi oppitunnille.
Lukuvuoden aluksi opettajan on hyvä käydä oppilaiden huoltajien kanssa keskustelua tulevista oppitunneista ja romanikielen opiskelusta. Tätä varten voi jakaa oppilaiden huoltajille esimerkiksi alla olevan kirjeen.
Toivomme iloisia ja innostavia oppitunteja romanikielen parissa!

Seija Roth ja Tenho Lindström