Oppimisvaikeudet

Harjoituksen tarkoitus on lisätä oppilaiden tietoisuutta erilaisista oppimisvaikeuksista ja niiden yleisyydestä. Toiveena on, että oman oppimisvaikeuden tunnistamiseen tai tunnustamiseen heräisi siten kipinä. Harjoituksen avulla huomataan myös, että myös monilla kuuluisilla ja menestyneillä henkilöillä voi olla oppimisvaikeus. Oppimisvaikeuden ei tarvitse olla esteenä eikä edes hidasteena elämässä. Tarvitaan vain hieman tavallista enemmän ponnistelua ja työntekoa.

Oppimisvaikeudella tarkoitetaan esimerkiksi lukivaikeutta tai matemaattisia vaikeuksia. Toisaalta voidaan nimetä myös keskittymisen tai toiminnan ohjauksen vaikeudet. Tärkeää on huomata, että opetuskielen osaamattomuus ei ole oppimisvaikeus, vaikka se vaikeuttaakin oppimista.

Harjoitus voidaan tehdä opettajan tai oppilaiden valinnan mukaan joko ihan oikeita diagnooseja etsien tai omin sanoin oppimisvaikeuksia nimeten. Tärkeää on kuitenkin tehdä oppilaat tietoisiksi näiden kahden tavan eroista. Esimerkiksi lukivaikeuden ja sen, että on huono lukemaan, välillä on ero: lukivaikeus on koulupsykologin tai muun pätevän henkilön testaama ja diagnosoima ominaisuus. Se, että on huono lukemaan, voi puolestaan olla mielipide tai asenne lukemista kohtaan.

Harjoituksen tekemisen lopuksi voidaan pohtia, miten erilaisten oppimisvaikeuksien kanssa voi tulla toimeen sekä miten omaa oppimista voi edistää ja kehittää. Voidaan pohtia myös, mitkä muut seikat kuin oppimisvaikeudet vaikeuttavat oppimista sekä sitä, miten oppimista vaikeuttavia tekijöitä voisi vähentää. Oppimista vaikeuttavia asioita voivat olla esimerkiksi väsymys, matala verensokeri, stressi tai huono sisäilma.

Lisätehtäväehdotus:

Etsikää mainoksia, ohjelmia tai muita julkisuudessa esiintyneitä ilmiöitä, joissa mainitaan jokin oppimisvaikeus.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Oppimisvaikeus.fi-sivustolta löytyy oppimisvaikeuden määritelmä ja testi. Lisätietoa löytyy myös esimerkiksi Helsingin seudun erilaiset oppijat -yhdistyksen verkkosivuilta.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Terveystieto: terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Kaikki oppiaineet: oman oppimisen kehittäminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot